ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50430000-3230

สำนักงานเขตคันนายาว : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวจุฑามาศ กันทะวงศ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น กระบวนการจัดการเรียน การสอนจะยึดนักเรียนเป็นสำคัญ โดยหาวิธีการให้นักเรียนรู้จักคิดหาเหตุผล จนเกิดเป็นองค์ความรู้ในตัวนักเรียนหลีกหนีจากการเรียนแบบเก่าที่ใช้วิธีท่องจำหรือจำให้มาก นักเรียนจะใช้ความรู้ที่มีอยู่ใฝ่หาความรู้ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดตามศักยภาพของแต่ละคน ครูจะเป็นเพียงผู้แนะนำแนวทางและช่วยเสริมบางส่วนเท่านั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูเป็นผู้รู้ มีประสบการณ์ที่จะชี้แนะแนวทางการเรียนของนักเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานเขตคันนายาวจะต้องจัดให้ครูได้รับการสัมมนาและรับแนวทางนโยบาย แลกเปลี่ยนความรู้และวิธีการใหม่ ๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับการปฏิรูปการศึกษาในอนาคต และสามารถนำความรู้มาจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

50430700/50430700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ครูและผู้เกี่ยวข้องด้านการเรียนการสอนรับนโยบายด้านการศึกษาประจำปีแนวทางและวิธีการสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 2 เพื่อให้ครูและผู้เกี่ยวข้องได้นำความรู้จากการสัมมนาไปจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 3 เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองสู่มาตรฐานวิชาชีพครู

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคันนายาวจำนวน 96 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน รวมจำนวน 106 คน 2. ด้านคุณภาพ - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคันนายาว มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญและนำผลการอบรมสัมมนามาเป็นประโยชน์ทางด้านการเรียนการสอน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-18)

10.00

18/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินโครงการฯ ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8007/1502 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-20)

75.00

20/07/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดฝึกอบรมฯ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงชะลอการดำเนินงานตามโครงการฯ ไว้ก่อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-18)

70.00

18/06/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดฝึกอบรมฯ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงชะลอการดำเนินงานตามโครงการฯ ไว้ก่อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-18)

65.00

18/05/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดฝึกอบรมฯ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงชะลอการดำเนินงานตามโครงการฯ ไว้ก่อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-19)

60.00

19/04/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน/ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และดำเนินการจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยกำหนดการดำเนินงานงานตามโครงการแล้ว โดยฝึกอบรมหัวข้อ "หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21" ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเสนีวงศ์ 1 ชั้น 5 สำนักงานเขตคันนายาว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-18)

50.00

18/03/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการฯ และได้กำหนดการดำเนินงานงานตามโครงการแล้ว โดยฝึกอบรมหัวข้อ "หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21" ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเสนีวงศ์ 1 ชั้น 5 สำนักงานเขตคันนายาว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-22)

40.00

22/02/2564 : ประชุมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-18)

25.00

18/01/2564 : อยู่ระหว่างศึกษาสภาพปัญหา/ความต้องการในการพัฒนาข้าราชการครูฯ เพื่อกำหนดหัวข้อในการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-18)

20.00

18/12/2563 : อยู่ระหว่างศึกษาสภาพปัญหา/ความต้องการในการพัฒนาข้าราชการครูฯ เพื่อกำหนดหัวข้อในการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-18)

15.00

18/11/2563 : อยู่ระหว่างศึกษาสภาพปัญหา/ความต้องการในการพัฒนาข้าราชการครูฯ เพื่อกำหนดหัวข้อในการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : จัดทำโครงการและเสนออนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางจัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สำรวจหัวข้อที่จะใช้ในการอบรม และสำรวจวันที่จะจัดอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปหัวข้อและวันที่จะอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประชุมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อมอบหมายหน้าที่
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับ การฝึกอบรมและคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประสานวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3230

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3230

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0829

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
33.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **