ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 50430000-3245

สำนักงานเขตคันนายาว : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวกาญจนา นนทวงค์ 0869130412

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ

50430400/50430400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง 3.เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

1.รณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหนะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนที่จดทะเบียนกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 42 ชุมชน 2.การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่ จดทะเบียนกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 42 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-28)

100.00

28/09/2564 : ดำเนินการแล้วโดยทำกิจกรรมครั้งที่ 1 ใน 19 ชุมชน เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่อได้ จึงใช้งบประมาณไป 61,575 บาท คืนงบประมาณ 234,025 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-23)

100.00

23/09/2564 : ดำเนินการแล้วโดยทำกิจกรรมครั้งที่ 1 ใน 19 ชุมชน เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่อได้ จึงใช้งบประมาณไป 61,575 บาท คืนงบประมาณ 234,025 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายได้

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-08-25)

60.00

25/08/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินกิจกรรมได้ในระยะนี้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-25)

60.00

25/07/2564 : ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมนำเสนอประเด็นปัญหาและกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ลงพื้นที่สำรวจสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างรอสถานการณ์การติดเชื้อโรโรนาไวรัสดีขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-24)

60.00

จัดกิจกรรมนำเสนอประเด็นปัญหาและกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ลงพื้นที่สำรวจสิ่งแวดล้อมเสี่ยงในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-28)

60.00

หยุดกิจกรรมในชุมชนชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 (ระลอก 3) ส่งผลให้ต้องหยุดกิจกรรมในชุมชนชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-27)

60.00

27/04/2564 : จัดกิจกรรมนำเสนอประเด็นปัญหาและกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ลงพื้นที่สำรวจสิ่งแวดล้อมเสี่ยงในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-25)

60.00

25/03/2564 : จัดกิจกรรมถามตอบปัญกาไข้เลือดออกและจัดการสิ่งแวดล้อมเสี่ยงในชุมชน พื้นที่เขตคันนายาว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-02-23)

60.00

23/02/2564 : อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมนำเสนอประเด็นปัญหาและกจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ของชุมชนที่จัดตั้ง ทั้งหมด 42 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-25)

20.00

25/01/2564 : ขออนุมัติปฏิบัติงาน และเบิกจ่ายค่าตอบแทน และค่าอาหารทำการนอกเวลา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-28)

20.00

28/12/2563 : กำลังดำเนินการทำแผนขออนุมัติเพื่อลงชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-24)

20.00

24/11/2563 : จัดทำโครงการแล้วเสร็จตามแผนแล้ว ขณะนี้รอทางสำนักอนามัย เรียกประชุมการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-10-26)

20.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการแล้ว รอสำนักอนามัยเรียกประชุม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดกิจกรรมนำเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมนำเสนอประเด็นปัญหาและกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ลงพื้นที่สำรวจสิ่งแวดล้อมเสี่ยงในชุมชน
:60%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนและสำรวจสิ่งแวดล้อมเสี่ยงในชุมชน (Big Cleaning Day)
:90%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3245

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3245

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0829

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
33.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **