ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ : 50430000-3246

สำนักงานเขตคันนายาว : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางพรสรัญ ชุติมาวงศ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดเก็บรายได้ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

50430500/50430500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และจัดเก็บได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

แจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 100 ของประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-13)

100.00

13/09/2564 : ดำเนินการสิ้นสุดตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-26)

95.00

26/08/2564 : อยู่ระหว่างแก้ไขข้อมูลตามคำร้อง ออกหนังสือเตือนค้างชำระ และเตรียมข้อมูลสำหรับการเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อใช้สำหรับการจัดเก็บภาษีในปีต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-27)

85.00

27/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบผู้ค้างชำระภาษี เพื่อออกหนังสือเตือนให้ชำระภาษีต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-23)

75.00

23/06/2564 : อยู่ระหว่างแก้ไขข้อมูลตามคำร้องขอแก้ไข และส่งหนังสือแจ้งการประเมินครั้งที่ 2 สำหรับรายที่จดหมายตีกลับเ พื่อให้ชำระค่าภาษีต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-24)

65.00

24/05/2564 : อยู่ระหว่างแก้ไขข้อมูลตามคำร้อง สำรวจตรวจสอบเพื่อความถูกต้องในการแจ้งการประเมินต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-27)

60.00

27/04/2564 : ส่งหนังสือแจ้งการประเมิน เพื่อให้ผู้รับประเมินชำระภาษีได้ครบถ้วนและถูกต้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-25)

40.00

25/03/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุง แก้ไขข้อมูลตามคำร้อง เพื่อออกหนังสือแจ้งการประเมินต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-22)

30.00

22/02/2564 : อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพิ่มเติม และแก้ไขข้อมูลตามคำร้อง เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษีต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-28)

20.00

28/01/2564 : มีการแก้ไขข้อมูลตามคำร้องขอแก้ไข และได้สำรวจการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-29)

15.00

29/12/2563 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลในระบบ เพื่อจัดทำประกาศแบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายการห้องชุด เพื่อจัดส่งให้ประชาชนได้ตรวจสอบ และยื่นคำร้องขอแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจการใช้ประโยชน์ทีดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม และติดตามหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำประกาศแบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายการห้องชุด
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:แก้ไขข้อมูลตามคำร้องขอแก้ไข
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ออกหนังสือแจ้งการประเมิน
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3246

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3246

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0829

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
33.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **