ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50430000-3247

สำนักงานเขตคันนายาว : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุนิษา ไชยปุระ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการ ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความสุข รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าสามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้

50431000/50431000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นศูนย์กลางของการประสานงานและข้อมูลด้านผู้สูงอายุที่มีความสามารถทั้งความรู้และประสบการณ์ในสาขาต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวม 2.เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตคันนายาว รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ อันจะนำประโยชน์ที่ได้รับไปช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมได้ ส่งผลให้เกิดความภูมิใจในตนเองและเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ไม่ถูกสังคมทอดทิ้ง 3.เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าและคุณประโยชน์ของผู้สูงอายุที่มีต่อสังคมโดยรวมและให้เกิดความเคารพยกย่องในผู้สูงอายุอันนำไปสู่แนวทางการลดปัญหาสังคม

เป้าหมายของโครงการ

1. สรรหาผู้สูงอายุที่มีความสามารถทั้งความรู้และประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ในพื้นที่เขตคันนายาวและคัดเลือกภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ จำนวน 1 ภูมิปัญญา จัดส่งให้สำนักพัฒนาสังคมคัดเลือกในระดับกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 2. ผู้สูงอายุได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาชุมชน และสังคมอันจพก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปรกอบด้วย ผู้สูงอายุเจ้าของภูมิปัญญาและผู้สูงอายุในพื้นที่เขตคันนายาว จำนวน 34 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน รวมทั้งสิ้น 39 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-16)

100.00

16/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-08-15)

75.00

15/08/2564 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติยกเลิกการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-20)

70.00

20/07/2564 : อยู่ระหว่างรอดูสถานการณ์ของโรค Covid 19 และประกาศของกรุงเทพมหานครต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-25)

60.00

25/06/2564 : อยู่ระหว่างรอดูสถานการณ์ของโรค Covid 19 และประกาศของกรุงเทพมหานครต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-20)

50.00

20/05/2564 : อยู่ระหว่างรอดูสถานการณ์ของโรคCOVIC - 19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-19)

40.00

19/04/2564 : อยู่ระหว่างรอดูสถานการณ์ของโรค Covid 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-16)

35.00

16/03/2564 : อยู่ระหว่างดูสถานการณ์ของโรคโควิท 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-22)

30.00

22/02/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-18)

20.00

18/01/2564 : อยู่ระหว่างฉลอโครงการเนื่องจากสภานะการณ์โควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-18)

15.00

18/12/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดกิจกรรมของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนและงบประมาณที่จะได้รับจัดสรร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำกำหนดการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กำหนดสถานที่ดูงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:คัดสรรภูมิปัญญาท้องถิ่น
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ
:20%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3247

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3247

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0823

ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

0 / 0
4
2.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **