ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50430000-3248

สำนักงานเขตคันนายาว : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุนิษา ไชยปุระ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตคันนายาว โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทยและเป็นการบูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้เข้มแข็งสามารถรองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก อีกทั้งให้ประชาชนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าของวันสำคัญต่างๆ ของไทย

50431000/50431000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสิบสานแลอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 2. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตระหนักถึงคุณค่าของวันสำคัญต่างๆ ของไทย แลเพื่อให้เกิดความภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของข้าราชการและลูกจ้าง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และภาคประชาชน 4. เพื่อให้เขตคันนายาวเป็นเขตน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็งผู้คนมีความสุข

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนเกิดการมีส่วร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย ประชาชนได้มีโอกาสร่วมเแลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและมีความสุขในการร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตคันนายาว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-16)

100.00

16/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-08-15)

75.00

15/08/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-20)

70.00

20/07/2564 : อยู่ระหว่างรอดูสถานการณ์ของโรค Covid 19 และประกาศของกรุงเทพมหานครต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-25)

60.00

25/06/2564 : อยู่ระหว่างรอดูสถานการณ์ของโรค Covid 19 และประกาศของกรุงเทพมหานครต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-20)

50.00

20/05/2564 : อยู่ระหว่างรอดูสถานการณ์ของโรคCOVIC - 19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-19)

40.00

19/04/2564 : อยู่ระหว่างรอดูสถานการณ์ของโรค Covid 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-16)

35.00

16/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามปฏิทินการจัดงานประจำปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-22)

30.00

22/02/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามปฏิทินการจัดงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-18)

20.00

18/01/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมโครงการตามปฏิทินการจัดงานวันสำคัญของทางราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-18)

15.00

18/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตามปฏิทินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ กำหนดการจัดกิจกรรมวันที่ 2 ธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอช่วงเวลาตามปฏิทินการจัดงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนโครงการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรม
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสอนขออนุมัติโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3248

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3248

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0823

ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

0 / 0
4
2.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **