ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50430000-3251

สำนักงานเขตคันนายาว : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายนพดล แก่นทรัพย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตคันนายาว ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชนโดยการนำของคณะกรรมการชุมชน เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนในชุมชนทุกด้าน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนขึ้น

50431000/50431000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ได้เข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านการจัดเวทีชาวบ้าน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมภายในชุมชน - เพื่อส่งเสริมการมีสวนร่วมของประชาชน ในการระดมความคิด การวางแผน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้กับชุมชนในพื้นที่เขตตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ.2534 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่) 7 พ.ศ.2548 จำนวน 45 ชุมชน ชุมชนละ 5,000.-บาท/เดือน จำนวน 29 ชุมชน ชุมชนละ 7,500 บาท/เดือน จำนวน 14 ชุมชน ชุมชนละ 10,000 บาท/เดือน จำนวน 2 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-16)

100.00

16/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-08-15)

75.00

15/08/2564 : คงเหลือการเบิกจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-20)

70.00

20/07/2564 : อยุ่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือนมิุนายน - เดือนกันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-25)

60.00

25/06/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-20)

50.00

20/05/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินประจำเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-19)

40.00

19/04/2564 : คงเหลือการเบิกจ่ายประจำเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-16)

35.00

16/03/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-22)

30.00

22/02/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-18)

20.00

18/01/2564 : อยู่ระหว่งการเบิกจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2563 - กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-18)

15.00

18/12/2563 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการการเบิกจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ตรวจสอบเอกการเบิกจ่าย
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ชี้แจงให้คำปรึกษากับคณะกรรมการชุมชนในการใช้งบประมาณ
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามขั้นตอนที่กำหนด
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลและสรุปผลการใช้งบประมาณ
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3251

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3251

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0829

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
33.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **