ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50430000-3253

สำนักงานเขตคันนายาว : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุนิษา ไชยปุระ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว มีบ้านหนังสือที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่บ้านหนังสือแสงอรุณ และบ้านหนังสือ บก.ทหารสูงสุด เพื่อเป็นสถานที่อ่านหนังสือ ค้นคว้าหาความรู้ และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้พัฒนา อีกทั้งเป็นการให้บริการเชิงรุกเข้าถึงภายในชุมชน ซึ่งในปีที่ผ่านมา สำนักงานเขตคันนายาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพื้นฐาน ที่บ้านหนังสือทั้ง 2 แห่ง โดยมีกิจกรรม เช่น การประกวดวาดภาพ ระบายสี เรียงความ ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปและเกมส์ต่างๆ เพื่อกระต้นให้เยาวชน เกิดการเรียนรู้ อันส่งผลต่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนเมืองหลวง รวามถึงความก้าวหน้าในการพัฒนากรุงเทพฯ ด้านต่างๆ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่านขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง มีความรู้กว้างขวาง มีปฏิภาณไหวพริบมีสภาพจิตใจที่ดีและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

50431000/50431000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวรักการอ่านมากขึ้น 2.เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 3.เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีความใกล้ชิดและผูกพันกันมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขั้นพื้นฐานให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน โดยกำหนดจัดกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 6 ครั้ง ณ บ้านหนังสือชุมชนแสงอรุณ บ้านหนังสือ บก.ทหารสูงสุด และชุมชนในพื้นที่จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ครั้งละ 60 คน โดยจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี เรียงความ ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปและเกมส์ต่างๆ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-16)

100.00

16/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-08-15)

75.00

15/08/2564 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติยกเลิกการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-20)

70.00

20/07/2564 : อยู่ระหว่างรอดูสถานการณ์ของโรค Covid 19 และประกาศของกรุงเทพมหานครต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-25)

60.00

25/06/2564 : อยู่ระหว่างรอดูสถานการณ์ของโรค Covid 19 และประกาศของกรุงเทพมหานครต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-20)

50.00

20/05/2564 : อยู่ระหว่างรอดูสถานการณ์ของโรคCOVIC - 19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-19)

40.00

19/04/2564 : อยู่ระหว่างรอดูสถานการณ์ของโรค Covid 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-16)

35.00

16/03/2564 : อยู่ระหว่างดูสถานการณ์ของโรคโควิท 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-22)

30.00

22/02/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-18)

20.00

18/01/2564 : อยู่ระหว่างดูสถานการณ์การะบาดของโรคโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-18)

15.00

18/12/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนและงบประมาณที่จะได้รับจัดสรร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการการเบิกจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมให้เด็กเยาวชนประชาชนทั่วไป 6 ครั้ง
:0%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3253

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3253

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0829

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
33.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **