ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส : 50430000-3254

สำนักงานเขตคันนายาว : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวพรรณวริณทร์ เจริญศักดิ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- สำนักงานเขตคันนายาว มีการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุในชุมชน จำนวน 10 แห่ง เพื่อสร้างเครือข่ายของศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้เชื่อมโยงการทำงานของศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู็สูงอายุ คนพิกาและผู้ด้อยโอกาสระดับเขตในชุมชน โดยประสานและแจ้งให้สำนักงานเขตรับเรื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสขึ้นมา

50431000/50431000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสเขตคันนายาว 2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่โครงการฯ เป็นผู้ประสานงานจัดบริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขตคันนายาว

เป้าหมายของโครงการ

จ้างอาสาสมัครเพื่อปฏฺิบัติงานตามโครงการ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่โครงการวุฒิปริญญาตรี สังคมศาสตร์หรือจิตวิทยา เพื่อปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา 2.เจ้าหน้าที่โครงการวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 3.อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์เพื่อเป็นผู้ประสานงานจัดบริการด้านสวัสดิการแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขตคันนายาว จำนวน 1 อัตรา 4.อาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต เพื่่อปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสเขตคันนายาว จำวน 1 อัตรา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-16)

100.00

16/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-08-15)

75.00

15/08/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-20)

70.00

20/07/2564 : คงเหลือการเบิกจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-25)

60.00

25/06/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินประจำเดือนมิถุนายน - เดิอนกันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-20)

50.00

20/05/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม - เดิอนกันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-19)

40.00

19/04/2564 : คงเหลือการเบิกจ่ายประจำเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-16)

35.00

16/03/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือนมีนาคม - เดือนกันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-22)

30.00

22/02/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-18)

20.00

18/01/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือนมกราคม - กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-18)

15.00

18/12/2563 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 - เดือนกันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการการเบิกจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยประสานงานกับผู้นำชุมชนฯ
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามและประเมินผลฯ
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3254

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3254

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0829

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
33.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **