ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50430000-3256

สำนักงานเขตคันนายาว : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางอำนวย อรุณไพร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายตามยุทธศาสตร์ด้านเมืองแห่งความพอเพียง ได้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพในชุมชนโดยเน้นประชาชนที่มีรายได้น้อย สามารถเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพที่ตนถนัดเพื่อจะได้นำความรู้ ทักษะวิชาชีพที่ได้รับไปประกอบอาชีพ ทำให้มีความเป็นผู้ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งได้น้อมนำหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป

50431000/50431000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชนะ เยาวชน และผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่เขตคันนายาว ให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด กันทำและร่วมพัฒนา ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้นสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 4 หลักสูตรๆ ละ 50 ชั่งโมง มีผู้เข่าร่วมโครงการฯหลักสูตรละ 15 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-04-19)

100.00

19/04/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-16)

35.00

16/03/2564 : อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-22)

30.00

22/02/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-18)

20.00

18/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-18)

15.00

18/12/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการและแผนการดำเนินงานเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนและงบประมาณที่จะได้รับจัดสรร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการการเบิกจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงานเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์โครงการให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดซื้อวัสดุดำเนินโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประสานงานผุ้นำชุมชนเพื่อขอใช้สถานที่ในการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:เบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าอาหารทำการนอกเวลาของข้าราชการและลูกจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3256

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3256

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0829

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
33.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **