ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50430000-3261

สำนักงานเขตคันนายาว : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายทองมี อนันต์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 3 มหานครสีเขียวและสะอาด โดยจะผลักดันให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นปอดของคนกรุงเทพมหานคร และเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะ ที่รกร้าง ที่ว่างต่าง ๆ เกาะกลางถนนและริมทางเท้า ให้เป็นสวนหย่อมหรือสวนสาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม สะอาด เขียวสด น่าอยู่ สำนักงานเขตคันนายาว มีพื้นที่ทั้งหมด 28.70 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่สีเขียวรวม 270 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 21 ตารางเมตร อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากร 23.05 ตารางเมตร/คน จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่ สีเขียว โดยการจัดหาพื้นที่เพื่อทำพื้นที่สีเขียวเพิ่ม เพื่อทำให้อัตราสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรในภาพรวมของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามมาตรฐานสากล ลดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และร่มรื่น

50430600/50430600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคันนายาว 2. เพื่อสร้างความร่มรื่น สะอาด สวยงามเป็นระเบียบให้กับกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ และเสริมสร้างสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี 4. เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่

เป้าหมายของโครงการ

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณสวนน้ำคันนายาวภิรมย์ ซอยเสรีไทย 50 ถนนเสรีไทย (ฝั่งทิศเหนือ) ขนาดพื้นที่ 2,478 ตารางเมตร 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนรัชดา-รามอินทรา (สาย 350) จากหน้าวัดปัฐวิกรณ์ ถึงสะพานข้ามคลองหนองแขม เขตติดต่อเขตบึงกุ่ม ขนาดพื้นที่ 4,931.20 ตารางเมตร 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนตัดใหม่เกษตร-นวมินทร์ (สาย 351) เกาะที่ 3 และเกาะที่ 4 ขนาดพื้นที่ 4,250.10 ตารางเมตร 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนคันนายาวรมณีย์ ถนนสวนสยาม ขนาดพื้นที่ 6,497 ตารางเมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-23)

100.00

23/07/2564 : ดำการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-06-22)

90.00

22/06/2564 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการ ฯ และจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน1,512,389.30 บ.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-27)

60.00

27/05/2564 : ดำเนินการตามสัญญา และปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-18)

40.00

18/04/2564 : ประกาศผู้ชนะ และจัดทำสัญญาในการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุฯ ตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-21)

30.00

21/03/2564 : ประกาศประกวดราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-22)

25.00

22/02/2564 : ขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-25)

20.00

25/01/2564 : ขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-23)

15.00

23/12/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 : จัดทำรายละเอียดและแผนในการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่ว่างและจัดทำแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอรับแผนแม่บทนิยามพื้นที่สีเขียวจากสำนักสิ่งแวดล้อม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจพื้นที่ว่างและจัดทำแผน
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานสำนักการโยธาในการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์
:5%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สำนักงบประมาณ กทม. ส่งรายละเอียดในการพิจารณาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการปรบปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
:60%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการนำเสนอผู้บริหารตามลำดับทราบ
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3261

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3261

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0822

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 114.63

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.74

100 / 100
2
101.00

100 / 100
3
107.05

0 / 0
4
114.63

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **