ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(15.ทะเบียน)กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร : 50440000-3346

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

โทร. 7110

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- ด้วยกองสำรวจและแผนที่ สำนักผังเมือง ได้จัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบันตามข้อมูลการรายงานการอนุญาตก่อสร้างอาคารและการออกเลขรหัสประจำบ้าน ซึ่งสำนักงานเขตสะพานสูง ได้รับภารกิจยุทธศาสตร์ ในการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักงานเขต และสอดคล้องกับโครงการของสำนักผังเมือง จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งในการปรับปรุงแผนที่

50440200/50440200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อแสดงจุดตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามระบบการรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างอาคารของสำนักผังเมือง - เพื่อเป็นการสอดคล้องกับโครงการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบันของกองสำรวจและแผนที่ สำนักผังเมือง และเป็นการปฏิบัติงานต่อเนื่อง - เพื่อเป็นการใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาใช้ในการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน - เพื่อเป็นการจัดทำข้อมูล สถิติ การออกเลขรหัสประจำบ้าน

เป้าหมายของโครงการ

- จัดทำรายงานสรุปผลส่งสำนักผังเมือง จำนวน 12 ครั้ง/ปี (เดือนละ 1 ครั้ง)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : สรุปผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 25 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-08-27)

97.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 19 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-08-04)

96.00

4/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 20 จุด ผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-22)

95.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 17 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-08)

90.00

8/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 22 จุด ผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-22)

85.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 18 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-22)

80.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สรุปผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 22 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-05)

75.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนเมษายน 2563 จำนวน 16 จุด ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-17)

70.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเดือนเมษายน 2563 จำนวน 19 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-25)

65.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขประจำบ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 27 จุด ผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2563 อยู่ระหว่างดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-21)

60.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 24 จุด ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมีนาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-22)

50.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 20 จุด ผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-07)

40.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..สรุปผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 21 จุด ผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-03)

30.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการดำเนิเนงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 18 จุด ผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม อยุู่ระหว่างดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-22)

20.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 26 จุด ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการและขออนุมัติดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:บันทึกโครงการ/กิจกรรมลงในระบบ Daily plans
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำรายงานประจำเดือน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานความคืบหน้าโครงการในระบบ Daily plans
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3346

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3346

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0793

ตัวชี้วัด : 15.ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **