ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตร) : 50450000-3217

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอดิศรัย วรรณรัตน์ (โทร 6955-6958)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตวังทองหลางในฐานะศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับเขตตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๔ ,2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2531 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงานเขตวังทองหลางได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรหลักให้กับประชาชนในพื้นที่เขตมาแล้ว รวมทั้งสิ้น 13 รุ่น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อันจะเป็นกำลังสนับสนุนและพร้อมที่จะช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ยามเมื่อเกิดภัยพิบัติได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ สำนักงานเขตวังทองหลางได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนเขตวังทองหลาง เป็นหลักสูตรหลัก (ไม่พักค้าง) หลักสูตรประกอบด้วยการบรรยายภาคทฤษฏี และการฝึกภาคปฏิบัติจากวิทยากรที่มีความรู้ ประสบการณ์และผ่านการปฏิบัติงานมาแล้ว ทั้งนี้เพื่อต้องการสร้างบุคลากรด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของสำนักงานเขตวังทองหลาง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแท้จริง

50450100/50450100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและเสริมสร้างประสบการณ์ความคิดเห็นด้านการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ 2. เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ 3. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) จำนวน 50 คน โดยรับสมัครจากประชาชนที่มีภูมิลำเนาหรือปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เขตวังทองหลาง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-21)

100.00

21/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-30)

100.00

30/08/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-29)

100.00

29/07/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-05)

100.00

05/07/2564 : สำนักงานเขตวังทองหลางได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) ระยะเวลา 5 วัน (แบบ-ไป-กลับ) ระหว่างวันที่ 20-21 , 27-28 มีนาคม 2564 และ 3 เมษายน 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 70 คน (ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 66คน) มีการฝึกอบรมจำนวน 18 หัวข้อ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดังนี้ 1. การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2. ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยหน่วย อปพร. พ.ศ. 2547 3. การกู้ภัยเบื้องต้น 4. การบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 5. การป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย, อุทกภัยและโคลนถล่ม 6. การฝึกเงื่อนที่ใช้ในการบรรเทาสาธารณภัย 7. การป้องกันและการระงับอัคคีภัย/เทคนิคการดับเพลิงเบื้องต้น 8. การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการก่อวินาศกรรมและความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม 9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย 10. การแจ้งเตือนภัยและการรายงานข่าว 11. การฝึกระเบียบแถวและฝึกท่าศิลปะป้องกันตัวด้วยท่าบุคคลมือเปล่า 12. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน 13. ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล 14. อุตุนิยมวิทยากับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 15. ภารกิจและอุดมการณ์ อปพร 16. การปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 17. การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 18. การสรุปเนื้อหาและตอบข้อซักถาม

** ปัญหาของโครงการ :ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรอบรมให้ทันสมัยต่อสถานการณ์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2021-06-30)

91.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2021-05-29)

91.00

29/05/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-04-21)

90.00

21/04/2564 : ดำเนินการฝึกอบรบฯ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ที่ 20 - 21 , 27 - 28 และ 3 เมษายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างประเมินผลการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-31)

30.00

31/03/2564 : ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรหลัก ระหว่างวันที่ 20 - 21 , 27 - 28 และ 3 เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-23)

30.00

23/02/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดวันเวลา และสถานที่อบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-26)

25.00

26/01/2564 : มีผู้สมัครเข้ารับการอบรม จำนวน 50 และดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดวันเวลา และสถานที่อบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-28)

20.00

12/28/2020 : ได้รับการอนุมัติโครงการจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินโครงการขั้นต่อไป ( กำหนดช่วงเวลาฝึกอบรม )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-27)

15.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมและพิจารณาความเหมาะสมของโครงการจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3217

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3217

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **