ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตวังทองหลาง : 50450000-3224

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุนิสา เปียประเสริฐ โทร.6971

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาระดับต้นของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิถีชีวิต และการเคลื่อนย้ายของประชากร ทำให้ไม่สามารถจัดการโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน จึงได้มีการจัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตวังทองหลางขึ้น โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

50450400/50450400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง 3. เพื่อให้พื้นที่เขตวังทองหลางเป็นพื้นที่ปลอดยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหนะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จดทะเบียนกับสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 19 ชุมชน 2. ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหนะในชุมชนที่จดทะเบียนกับสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 19 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-29)

100.00

29/09/2564 : ไม่มี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-30)

90.00

1. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย 1) การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน 2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 3) การปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค 4) ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว 2. ชะลอกิจกรรมอื่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-31)

75.00

1. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย 1) การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน 2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 3) การปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค 4) ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว 2. ชะลอกิจกรรมอื่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-30)

65.00

1. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย 2. ชะลอกิจกรรมอื่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอกิจกรรมอื่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการในพื้นที่ชุมชน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-31)

55.00

1. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย 2. ชะลอกิจกรรมอื่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-29)

50.00

1. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย 2. ชะลอกิจกรรมอื่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-31)

40.00

31/03/2564 : 1. การกิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย 2.ชะลอกิจกรรมอื่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-25)

30.00

2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินกิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-31)

20.00

1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ...กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว แต่ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-30)

10.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนและคำสั่งตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นทืี่เขตวังทองหลาง

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกพื้นที่เขตวังทองหลาง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน (ชุมชนละ 3 ครั้ง)
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและจัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3224

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3224

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **