ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50450000-3226

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวแสงเดือน แสงอรุณ โทร.6981

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล ผู้บังคับบัญชาฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ อยู่ในความควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับและผู้นำกลุ่มหรือรองผู้นำกลุ่ม ลูกเสือยุวกาชาดที่เข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นผู้นำหมู่ลูกเสือหรือผู้นำยุวกาชาดที่ดีทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ยุวกาชาด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นมีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะ ของนักเรียน

50450700/50450700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ตลอดจน สามารถเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีได้ ๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบและบทบาทของตนเองในฐานะผู้นำ ๓. เพื่อพัฒนากิจการลูกเสือ-ยุวกาชาดระดับเขต ๔. ผู้เข้าการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๕. เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด” จำนวน ๑๐๐ คน จากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตวังทองหลาง จำนวน ๓ โรงเรียนดังนี้ ๑. โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว จำนวนลูกเสือสามัญ ๑๐ คน, ยุวกาชาด ๑๐ คน, ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๒ คน, ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ๒ คน รวม ๒๔ คน ๒. โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม จำนวนลูกเสือสามัญ ๑๕ คน, ยุวกาชาด ๑๕ คน, ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๔ คน, ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ๔ คน รวม ๓๘ คน ๓. โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก จำนวนลูกเสือสามัญ ๑๕ คน, ยุวกาชาด ๑๕ คน, ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๔ คน, ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ๔ คน รวม ๓๘ คน รวมลูกเสือสามัญ ๔๐ คน, ยุวกาชาด ๔๐ คน, ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๑๐ คน, ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ๑๐ คน รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-23)

10.00

23/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-07-26)

35.00

26/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-06-24)

35.00

24/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-05-26)

35.00

26/05/2564 : เตรียมดำเนินโครงการเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-29)

35.00

29/04/2564 : เตรียมดำเนินโครงการเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-22)

20.00

22/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-20)

15.00

20/01/2564 : กำลังดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-12-30)

13.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-11-27)

12.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3226

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3226

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **