ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

เพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50450000-3231

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวแสงเดือน แสงอรุณ โทร.6981

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ พบว่าผลคะแนนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกระดับชั้น ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือ และพัฒนาให้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปัญหาของสถานศึกษาและผู้เรียน สำนักงานเขตวังทองหลาง ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเป็นผลผลิตทางด้านการจัดการศึกษา สามารถนำความรู้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา ๒๕๖3 ให้สูงขึ้น จึงได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานขึ้น

50450700/50450700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในรายวิชาที่สำคัญที่ใช้เป็นหลักในการทดสอบทางการศึกษาชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลาง ๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้สูงขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

๑. ด้านปริมาณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนได้เรียนเสริมแบบเข้มใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๒. ด้านคุณภาพ ๒.๑ จำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๕ ๒.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๓ ร้อยละ ๕

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-04-29)

100.00

29/04/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด เป็นเงิน 2,520 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-22)

35.00

22/02/2564 : โรงเรียนดำเนินการสอนเสริมและเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ดังนี้ 1. โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว เบิกจ่าย 1,680 บาท 2. โรงเรียนสุเหร่่าดอนสะแก เบิกจ่าย 840 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-20)

30.00

20/01/2564 : โรงเรียนดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มนอกเวลาราชการตามตารางสอนทุกวันเสาร์ จำนวน 10 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-30)

20.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มนอกเวลาราชการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลางให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เริ่มตั้งแต่ 12 ธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-27)

15.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขอนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3231

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3231

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **