ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2564 : 50450000-3238

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวแสงเดือน แสงอรุณ โทร.6981

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริฯ บางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษา และอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอน การอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายต่อตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริจัดตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้น ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืชต่อไป สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจเป็นตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง หรือเก็บรักษาด้วยวิธีอื่น ๆ พันธุ์พืชที่ทำการรวบรวมไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแห่งพักผ่อนหย่อนใจซึ่งสามารถดำเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่ของโรงเรียน โดยมีองค์ประกอบดังกล่าว เป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จึงเป็นการดำเนินงานที่อิงรูปแบบของพฤกษศาสตร์ “สวนพฤกษศาสตร์” แต่ย่อขนาดมาดำเนินงานในพื้นที่เล็ก ๆ โดยมีการรวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชีวิต มีแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง พันธุ์ไม้ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการบันทึกรายงานและข้อมูล รวมทั้งภูมิปัญญา ท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มีมุมสำหรับการศึกษาค้นคว้า และมีการนำไปใช้ประโยชน์ เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชา ต่าง ๆ เป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ไม่ฝืนธรรมชาติและเป็นไปตามความสนใจ และความพร้อมของโรงเรียน ดำเนินการโดยสมัครใจ ไม่ให้เกิดความเครียด ดังนั้นโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตวังทองหลาง ได้ดำเนินโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อสนองพระราชดำริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอน

50450700/50450700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ๒. เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษา เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและเผยแพร่สู่ภายนอก ๓. เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียนและชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพรรณไม้ในโรงเรียน ๔. เพื่อบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไปสู่การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ - ครู นักเรียน โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก สังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตวังทองหลางทุกคนร่วมกิจกรรมโครงการ ด้านคุณภาพ - ครูและนักเรียนทุกคนได้ประสบการณ์ที่จะก่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รัก และหวงแหนต้นไม้ในท้องถิ่น - โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น - โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-26)

100.00

26/07/2564 : โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อย และดำเนินการตามโครงการโดยจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษา เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและเผยแพร่สู่ภายนอก ครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-23)

50.00

23/06/2564 : ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-26)

45.00

26/05/2564 : เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-29)

40.00

29/04/2564 : เบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินโครงการ 16,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-23)

30.00

23/02/2564 : อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-28)

25.00

28/01/2564 : ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-30)

20.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-27)

15.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการทำใบงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3238

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3238

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **