ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย : 50450000-3239

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวแสงเดือน แสงอรุณ โทร.6981

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่ง จากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตวังทองหลางจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสามารถว่ายน้ำช่วยเหลือตัวเองได้

50450700/50450700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลางมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด ๒. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลางมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ๓. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลางสนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด ๔. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลาง

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด จำนวน ๑๖๔ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-31)

100.00

31/07/2564 : โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมเบิกค่าชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 77 คน จำนวน 19,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-04-29)

100.00

29/04/2564 : โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาผู้สอนว่ายน้ำ จำนวน 19,250 บาท และค่าจ้างเหมารถเพื่อรับ-ส่งนักเรียนไปเรียนว่ายน้ำ จำนวน 11,550 บาท โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแกเบิกจ่ายค่าชุดว่ายน้ำ จำนวน 10,000 บาท ค่าจ้างเหมาผู้สอนว่ายน้ำ จำนวน 10,000 บาท และค่าจ้างเหมารถเพื่อรับ-ส่งนักเรียนไปเรียนว่ายน้ำ จำนวน 6,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-22)

30.00

22/02/2564 : โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าวเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาผู้สอนว่ายน้ำ จำนวน 4,250 บาท และค่าจ้างเหมารถเพื่อรับ-ส่งนักเรียนไปเรียนว่ายน้ำ จำนวน 2,550 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-20)

25.00

20/01/2564 : นักเรียนได้เรียนว่ายน้ำตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-30)

20.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าวเบิกจ่ายค่าชุดว่ายน้ำ 4,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-27)

15.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว เตรียมจัดซื้อชุดว่ายน้ำ จ้างเหมายานพาหนะนำนักเรียนไปเรียนว่ายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3239

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3239

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **