ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง : 50450000-3247

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางอรวรรณ ขุมบางลี่

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่เขตวังทองหลาง ขึ้นกับบทบาทหน้าที่ตามภารกิจงาน สถานการณ์ปัญหาและความต้องการหรือสิ่งที่สนใจเป็นเป้าหมายเดียวกัน เป็นการรวมตัวการสร้างจุดร่วม สร้างเครือข่าย แสวงหาสมาชิก แล้วจึงสร้างความผูกพันร่วมกัน จึงก่อตั้งเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมได้ โดยลักษณะสังคมในพื้นที่เขตวังทองหลาง จะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและมีการประสานความร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งในส่วนภาคประชาชนจะมีการดำเนินการรวมกลุ่มกันเองเบี้องต้น ในลักษณะที่เกิดจากการมีประสบการณ์เดียวกัน มีลักษณะรูปแบบการดำเนินชีวิตที่คล้ายกันรวมกลุ่มกัน สำนักงานเขตวังทองหลางพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่เขตวังทองหลางได้มีการรวมกลุ่มกันในลักษณะคล้ายเครือข่ายประชาสังคม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีการรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้สูงอายุไม่ติดบ้าน และยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ เป็นต้น

50451000/50451000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายประชาสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่เขตวังทองหลาง 2. เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายประชาสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุของเขตวังทองหลาง มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรมนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

กำหนดให้มีการดำเนินงานตามแผนงานจากที่เครือข่ายประชาสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุในพื้น่ที่เขตวังทองหลางได้ดำเนินการคัดเลือก และนำไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอย่างน้อย 1 แผนงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-20)

100.00

20/09/2564 : สรุปผลการดำเนินการดำเนินงาน จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก 11 ประเภท ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ได้แก่ 1. สวัสดิการเกี่ยวกับเด็กแรกเกิด/คลอดบุตร จำนวน 2 คน เป็นเงิน 2,500 บาท 2. สวัสดิการเกี่ยวกับการเจ็บป่วย/รักษาพยาบาบ จำนวน 30 คน เป็นเงิน 21,500 บาท 3. สวัสดิการผู้สูงอายุ จำนวน 47 คน เป็นเงิน 13,400 บาท 4. สวัสดิการกรณีเสียชีวิต จำนวน 3 คน เป็นเงิน 10,000 บาท 5. สวัสดิการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานศพ จำนวน 3 คน เป็นเงิน 3,000 บาท 6. สวัสดิการคนด้อยโอกาส/พิการ จำนวน 5 คน เป็นเงิน 5,000 บาท 7. สวัสดิการเพื่อพัฒนาอาชีพ จำนวน 3 คน เป็นเงิน 50,000 บาท 8. สวัสดิการเพื่อการศึกษา จำนวน 39 คน เป็นเงิน 10,400 บาท 9. สวัสดิการประเพณีวัฒนธรรม จำนวน 5 คน เป็นเงิน 5,000 บาท 10. สวัสดิการอื่น ๆ ได้แก่ ค่ารถไปโรงพยาบาล จำนวน 89 คน เป็นเงิน 17,800 บาท 11. สวัสดิการอื่น ๆ ได้แก่ เงินฉุกเฉินไม่มีดอกเบี้ย จำนวน 25 คน เป็นเงิน 51,300 บาท ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ - สมาชิกในชุมชนได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่าง ๆ - ทำให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือตนเองได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-08-31)

92.00

31/08/2564 : งดจัดกิจกรรมเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-07-27)

83.00

27/07/2564 : งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา - 19 จนกว่าสถานการณ์เป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-28)

75.00

28/06/2564 : งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2021-05-25)

67.00

25/05/2564 : งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา -19 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2021-04-29)

58.00

29/04/2564 : งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-31)

50.00

31/03/2564 : 1. เครือข่ายวันละบาท ดำเนินการจัดประชุมในวันที่ 7 มีนาคม 2564 ณ ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 2. เครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการเทน้ำหมักชีวภาพลงท่อภายในชุมชนทรัพย์สินเก่า .

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-02-25)

42.00

งดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.33 (2021-01-25)

33.33

25/1/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เครือข่ายชุมชนวันละบาท - ประชุมสมาชิกเครือข่ายวันที่ 24 มกราคม 2564 ณ ที่ทำการชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 2. เครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม - จัดกิจกรรมเทน้ำหมักชีวภาพ ณ ชุมชนทรัพย์สินเก่า โซน A วันที่ 24 มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-29)

25.00

12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. วันที่ 6 ธันวาคม 2563 เครือข่ายกองทุนสวัสดิการวันละบาทจัดประชุมสมาชิกกองทุนเพื่อชี้แจงการดำเนินงานกองทุน 2. วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เครือข่ายรักษ์ชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเทน้ำหมักชีวภาพลงท่อระบายน้ำในชุมชนทรัพย์สินใหม่ โซน A

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-11-30)

17.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง 1. เครือข่ายกองทุนสวัสดิการวันละบาท เขตวังทองหลาง ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 1. มอบงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ให้กับชุมชนในเขตวังทองหลาง จำนวน 6 ชุมชน ซึ่งเป็นระดับเขต ได้แก่ 1.ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 2. ชุมชนวัดเทพลีลา 3. ชุมชนทรัพย์สนิเก่า 4. ชุมชน 9 พัฒนา 5. ชุมชนร่วมสามัคคี 6. ชุมชนน้อมเกล้า 2. มอบงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ให้กับชุมชนบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นระดับเครือข่าย จำนวน 9 ชุมชน ได้แก่ 2.1 ่ชุมชนร่วมจิต 2.2 ชุมชนโฟร์โมส 2.3 ชุมชนเชื่อมสัมพันธ์ 2.4 ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา 2.5 ชุมชนดอกรักริมทางรถไฟ 2.6 ชุมชนสี่่แยกทศกัณฑ์ล 2.7 ชุมชนเจริญนคร 55 2.8 ชุมชนเกาะกลาง 2.9 ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา แต่ละชุมชนได้รับงบประมาณตามจำนวนประชากรในชุมชนคนละ 207.75 บาท และให้ประชากรในชุมขนส่งเงินสมทบวันละ 1 บาท เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือกันภายในชุมชน อาทิ ค่ารักษาพยาบาล ค่าพาหนะเดินทางไปพบแพทย์ ค่าช่วยเหลือในการจัดงานศพ เป็นต้น และอยู่ระหว่างกำหนดการประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ชี้แจงการเก็บการรักษาเงิน การจัดทำบัญชี และรายงานสถานะแต่ละกองทุนที่อยู่ในเครือข่าย 2. เครือข่ายรักษาสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 1. เริ่มดำเนินการ ณ ชุมชนทรัพย์สินเก่า บริเวณโซน A โดยเทน้ำหมักชีวภาพลงในท่อระบายน้ำเพื่อลดการอุดตันของไขมันเป็นการเปิดทางระบายน้ำให้สะดวกขึ้น และจะขยายการดำเนินงานไปจนถึงโซน J

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานเครือข่ายประชาสังคมระดับในพื้นที่เขต
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กำหนดประเด็นสำคัญเพื่อการพัฒนาเมืองจากเครือข่ายประชาสังคมในพื้นที่เขต
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:กำหนดแผนงานจากเครือข่ายประชาสังคมในพื้นที่เขต
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการคัดเลือกแผนงานให้สู่การปฏิบัติอย่างน้อย 1 แผนงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามแผนงานที่คัดเลือก
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3247

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3247

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-861

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **