ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน : 50450000-3248

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสาธิต ดามัน โทร 6962

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เขตวังทองหลางถือเป็นเขตชั้นในเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพกลางซึ่งประกอบไปด้วย 9 เขตได้แก่ เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดุสิต เขตดินแดง เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง และเขตวังทองหลาง โดยสภาพทั่วไปของเขตวังทองหลางนั้นเป็นเขต ที่มีการผสมผสานระหว่างอุตสาหกรรม การพาณิชย์ ที่พักอาศัยและการคมนาคม ดังนั้น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตวังทองหลาง จึงมีความหลากหลาย ที่ผสมผสานกันทั้งวัฒนธรรม ศาสนา มีย่านเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นแหล่งรวมของร้านอาหารมากมาย ซึ่งถือว่าพื้นที่เขตวังทองหลางยังสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อีกพอสมควร การใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว ประกอบกับความเจริญของสังคมเมือง ซึ่งต้องเติบโตไปพร้อม ๆ กันนี้เอง ทำให้ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์ ใช้สอยให้มากที่สุด การปลูกสร้างบ้านเรือน ทั้งในรูปของหมู่บ้านต่าง ๆ อาคารพาณิชย์ อาคารอยู่อาศัย ทั้งอาคารชุด อพาร์ตเม้นท์ก็เกิดขึ้นตามมา ดังนั้นวิธีการหนึ่งที่ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการ เพื่อควบคุมและตรวจสอบจำนวนบ้านในพื้นที่เขตวังทองหลาง ที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยการกำหนดเลขบ้าน พร้อมให้รหัสประจำบ้านทุกหลัง ที่ได้ทำการปลูกสร้างตามที่ได้ขออนุญาตปลูกสร้างอย่างถูกต้อง และได้รับความร่วมมือจากสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร จัดทำโปรแกรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะกำหนดจุดบ้านที่ได้มีการให้รหัสประจำบ้านเรียบร้อยแล้ว

50450200/50450200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อใช้ตรวจสอบจำนวนบ้านที่ได้มีการกำหนดเลขบ้านให้เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ได้ทำการปลูกสร้างแล้วเสร็จ 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตวังทองหลางให้รองรับการเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3. เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมือง

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละของจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ร้อยละ 100)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-22)

100.00

22/09/2564 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-22 กันยายน 2564 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 10ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 14 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 10 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 23 กรกฎาคม 2564 ได้จำนวน 109 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-25)

90.00

ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-25 สิงหาคม 2564 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 19 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 20 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 20 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 23 กรกฎาคม 2564 ได้จำนวน 99 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-23)

80.00

23/07/2564 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-23 กรกฎาคม 2564 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 2 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 2 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 2 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 23 กรกฎาคม 2564 ได้จำนวน 82 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-24)

65.00

24/06/2564 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-24 มิถุนายน 2564 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 9 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 9 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 24 มิถุนายน 2564 ได้จำนวน 80 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-25)

50.00

25/05/2564 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-25 พฤษภาคม 2564 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 3 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 8 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 3 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 24 มีนาคม 2564 ได้จำนวน 71 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-30)

35.00

30/04/2564 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2564 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 6 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 8 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 6 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 24 มีนาคม 2564 ได้จำนวน 69 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2021-03-31)

29.00

31/03/2564 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 5 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 5อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 5 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 ได้จำนวน 64 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2021-02-25)

23.00

2/25/2021 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-25 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 15 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 16 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 16 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้จำนวน 59 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-27)

20.00

27/01/2564 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-27 มกราคม 2564 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 14 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 14 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 14 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 27 มกราคม 2564 ได้จำนวน 43 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-28)

15.00

12/28/2020 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-28 ธันวาคม 2563 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 16 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 16 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 16 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 28 ธันวาคม 2563 ได้จำนวน 29 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-27 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 11 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 11 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 11 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 27 พฤศจิกายน 2563 ได้จำนวน 13 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-29 ตุลาคม 2563 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 2 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 2 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 2 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 29 ตุลาคม 2563 ได้จำนวน 2 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3248

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3248

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **