ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในที่สาธารณะ : 50450000-3259

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายพลภัทร ยิ่งบำรุง (โทร 6965-6957

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

50450300/50450300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-28)

100.00

28/09/2564 : ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตค.63-30 กย. 64) ได้จำนวน.........ดวง และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ได้จำนวน...........ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-08-27)

85.00

27/08/2564 : ได้ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ซ่อมได้ จำนวน 26 ดวง ติดตั้งใหม่ไม่มี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-23)

80.00

ได้ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ได้จำนวน................ดวง และติดตั้งใหม่จำนวน................ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-30)

70.00

ดำเนินการซ่อมแซมประจำเดือนมิถุนายน 2564 ได้จำนวน 35 ดวง ติดตั้งใหม่ไม่มี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-27)

60.00

27/05/2564 : ได้ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ได้จำนวน 35 ดวง ติดตั้งใหม่ไม่มี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-30)

35.00

การไฟฟ้าดำเนินการซ่อมแซม/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนเมษายน 2564 ดำเนินการซ่อมฯ ได้ จำนวน 59 ดวง ติดตั้งใหม่ไม่มี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-29)

30.00

ได้ดำเนินการซ่อมแซม/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า ได้จำนวน 105 ดวง และติดตั้งใหม่ไม่มี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-24)

25.00

ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้จำนวน 33 ดวง ติดตั้งใหม่ไม่มี พร้อมรายงานสำนักการโยธาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-23)

20.00

ได้ดำเนินการซ่อมแซม/ติดตั้ง ประจำเดือนมกราคม 2564 ซ่อมแซมได้..............ดวง และติดตั้งใหม่ได้...............ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-29)

15.00

ได้ดำเนินการติดตั้งใหม่มีมี ซ่อมแซมจำนวน 44 ดวง พร้อมส่งรายงานแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

ได้ดำเนินการติดตั้งใหม่ จำนวน 3 ดวง ซ่อมแซมจำนวน 50 ดวง พร้อมส่งรายงานแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ได้ดำเนินการติดตั้งใหม่ไม่มี ซ่อมแซม 40 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3259

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3259

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **