ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่เขตวังทองหลาง : 50450000-3260

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวิทยา วันทา (โทร6965-6957)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

50450300/50450300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-28)

100.00

28/09/2564 : ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-27)

90.00

27/08/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เงิน 498,391.-บาท แล้วเสร็จ และดำเนินการซ่อมผิวทางซอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เงิน 494,760.- บาท แล้วเสร็จ ขอความเห็นชอบดำเนินการซ่อมสะพานทางเดินฯ ซอยรามคำแหง 43/1 และซอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 494,000.- บาท แล้วเสร็จ และซ่อมถนนปลายซอยแยกซอยลาดพร้าว 122, 124 และเชิงสะพานซอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 475,000.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-23)

80.00

ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เงิน 498,391.-บาท แล้วเสร็จ และดำเนินการซ่อมผิวทางซอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เงิน 494,760.- บาท แล้วเสร็จ ขอความเห็นชอบดำเนินการซ่อมสะพานทางเดินฯ ซอยรามคำแหง 43/1 และซอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 494,000.- บาท แล้วเสร็จ และซ่อมถนนปลายซอยแยกซอยลาดพร้าว 122, 124 และเชิงสะพานซอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 475,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-30)

70.00

ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เงิน 498,391.-บาท แล้วเสร็จ และดำเนินการซ่อมผิวทางซอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เงิน 494,760.- บาท แล้วเสร็จ ขอความเห็นชอบดำเนินการซ่อมสะพานทางเดินฯ ซอยรามคำแหง 43/1 และซอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 494,000.- บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-27)

60.00

ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เงิน 498,391.-บาท แล้วเสร็จ และดำเนินการซ่อมผิวทางซอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เงิน 494,760.- บาท แล้วเสร็จ ขอความเห็นชอบดำเนินการซ่อมสะพานทางเดินฯ ซอยรามคำแหง 43/1 และซอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 494,000.- บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-30)

50.00

ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เงิน 498,391.-บาท แล้วเสร็จ และดำเนินการซ่อมผิวทางซอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เงิน 494,760.- บาท แล้วเสร็จ ขอความเห็นชอบดำเนินการซ่อมสะพานทางเดินฯ ซอยรามคำแหง 43/1 และซอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 494,000.- บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-29)

40.00

ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เงิน 498,391.-บาท แล้วเสร็จ และดำเนินการซ่อมผิวทางซอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เงิน 494,760.- บาท แล้วเสร็จ (ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-24)

30.00

-ได้ดำเนินการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 แยก 3 เป็นเงิน 398,491.- บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงาน -ได้ดำเนินการซ่อมผิวทางซอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เป็นเงิน 495,000.- บาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-23)

15.00

ได้ดำเนินการสำรวจและประมาณการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เป็นเงิน 500,000.- บาท อยู่ระหว่างขอเห็นชอบดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-29)

10.00

อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณการเพื่อดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-30)

5.00

อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ และประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างสำรวจ ประมาณราคา เพื่อดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3260

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3260

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **