ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) : 50450000-6782

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2564)

37

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 37

นายอดิศรัย วรรณรัตน์ (โทร6955-6958)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันสาธารณภัยและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น การเกิด สาธารณภัยแต่ละครั้งมักสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของชาติเป็นอย่างมาก ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม โดยกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดรวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะเห็นว่าที่ผ่านมาอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน เป็นผู้มีบทบาทอย่างสำคัญที่เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการระงับยับยั้งมิให้สาธารณภัยที่เกิดขึ้น สร้างความเสียหายรุนแรง โดยเข้ามามีส่วนช่วยเหลือทางราชการตั้งแต่ก่อนที่สาธารณภัยจะเกิดขึ้นไปจนกระทั่งถึงขั้นบูรณะฟื้นฟูหลังจากสาธารณภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว สำนักงานเขตวังทองหลางได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมาแล้วจำนวน 13 รุ่น และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่สมาชิก อปพร. จึงกำหนดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรทบทวนขึ้น

50450100/50450100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ 2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่สมาชิก อปพร. และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานร่วมกัน

เป้าหมายของโครงการ

1 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร. เขตวังทองหลาง 2 ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) จำนวน 50 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2021-09-21)

37.00

21/09/2564 : ยกเลิกการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2021-08-30)

37.00

30/08/2564 : ดำเนินทำเรื่องยกเลิกโครงการฝึกอบรมฯ (หลักสูตรทบทวน) ไปที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. เลขที่หนังสือ กท 8201/3247 ลว.19 ก.ค. 64 เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และไม่มีท่าทีว่าจะลดความรุนแรงลงประกอบกับใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการห้ามรวมกิจกรรมของกลุ่มบุคคลเกิดกว่า 5 คน ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการฝึกอบรมได้ฯ และไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการอบรมเป็นแบบ Online ได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2021-07-29)

37.00

29/07/2564 : ดำเนินทำเรื่องยกเลิกโครงการฝึกอบรมฯ (หลักสูตรทบทวน) ไปที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. เลขที่หนังสือ กท 8201/3247 ลว.19 ก.ค. 64 เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และไม่มีท่าทีว่าจะลดความรุนแรงลงประกอบกับใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการห้ามรวมกิจกรรมของกลุ่มบุคคลเกิดกว่า 5 คน ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการฝึกอบรมได้ฯ และไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการอบรมเป็นแบบ Online ได้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2021-06-30)

37.00

30/06/2564 : ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชิ้อไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มั

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2021-05-29)

36.00

29/05/2564 : ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชิ้อไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :- เกิดการแพร่ระบาดของเชิ้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ชะลอการดำเนินโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-21)

35.00

21/04/2564 : ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชิ้อไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-31)

30.00

31/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) และสำรวจสถานที่ฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-02-23)

80.00

23/02/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดวันเวลา และสถานที่อบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-26)

25.00

26/01/2564 : ทำหนังสือถึงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. ขอเลื่อนการอบรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-28)

20.00

12/28/2020 : อยู่ระหว่างรอการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-27)

15.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างรอการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-6782

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-6782

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **