ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50450000-6784

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอดิศรัย วรรณรัตน์ (โทร6955-6958)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันมีการเกิดสาธารณภัย ทั้งที่เป็นภัยธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์โดยตรง สร้างความสูญเสียทางร่างกายและทรัพย์สินในแต่ละครั้งเป็นจำนวนมาก ซึ่งสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องได้รับการบรรเทาและการป้องกันได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ แต่กำลังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐมีไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการเข้าระงับสาธารณภัยต่างๆ ซึ่งการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ผ่านมามิได้มีค่าตอบแทนใดๆ สำนักงานเขตวังทองหลาง ได้เล็งเห็นความสำคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้มีระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2554 จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวังทองหลางขึ้น เพื่อเป็นค่าตอบแทนอาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวังทองหลาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวังทองหลาง

50450100/50450100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อสนับสนุนค่าตอบแทนสำหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวังทองหลางผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุสื่อสารของศูนย์ อปพร.เขตวังทองหลาง 2 เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการของ อปพร.ของศูนย์ อปพร.เขตวังทองหลาง เช่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันสาธารณภัย เป็นค่าน้ำมันรถที่ใช้ออกปฏิบัติหน้าที่เฉพาะรถยนต์ของ ทางราชการ และค่าอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับการจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน เป็นต้น 3 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่เป็นพนักงานวิทยุประจำศูนย์วิทยุสื่อสารของศูนย์ อปพร. เขตวังทองหลาง

เป้าหมายของโครงการ

1 จัดให้มีพนักงานวิทยุประจำศูนย์วิทยุ จำนวน 2 ผลัด ผลัดละไม่เกิน 2 คน ระหว่างเวลา 16.00 - 24.00 น. และช่วงเวลา 24.00 - 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 2 จัดให้มีค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร.เขตวังทองหลาง และวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-21)

100.00

21/09/2564 : ระหว่างวันที่ 1 - 21 กันยายน 2564 สถานการณ์ปกติไม่มีการออกปฏิบัติการณ์ โดยเบิกค่าตอบแทนผู้อยู่เวรประจำศูนย์ เดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน จำนวน 44,800 บาท และค่าใช้จ่ายในการบริการศูนย์ อปพร. จำนวน 5,000 บาท เรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-30)

90.00

30/08/2564 : ระหว่างวันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2564 สถานการณ์ปกติไม่มีการออกปฏิบัติการณ์ โดยเบิกค่าตอบแทนผู้อยู่เวรประจำศูนย์ เดือนกรกฎาคม จำนวน 24,800 บาท เรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-29)

70.00

29/07/2564 : ระหว่างวันที่ 1 - 29 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์ปกติไม่มีเหตุเพลิงไม้ โดย อปพร.ออกปฏิบัติงานจับงู ที่เข้าบ้านเรือนประชาชน จำนวน 2 ครั้ง ละเบิกค่าตอบแทนผู้ที่อยู่เวรเดือนมิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้วจำนวน 24,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-30)

60.00

30/06/2564 : ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 เกิดเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เกิดเหตุเพลิงไหม้อพาร์ทเม้นท์ (พฤกษ์ลาวัลย์อพาร์ทเม้นท์) เลขที่ 546 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง ลักษณะอาคารที่เกิดเหตุเป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น เพลิงไหม้ที่ชั้น 4 ห้อง 413 ความเสีบหายประมาณ 20 ตารางเมตร ขณะเกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต และเบิกค่าตอบแทนผู้ที่อยู่เวรเดือนพฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้วจำนวน 24,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-29)

50.00

29/05/2564 : ระหว่างวันที่ 1-29 พฤษภาคม 2564 เกิดเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยเลขที่ 483 ซอยรามคำแหง 39 แยก 19 เป็นอาคาร 2 ชั้น โดยไฟได้ลุกไหม้ห้องพระชั้น 2 เสียหายทั้งชั้น พื้นที่โดยประมาณ 36 ตารางเมตร และลามไปยังอาคารข้างเคียงเลขที่ 481/12 ซึ่งเป็นหอพักให้เช่า โดยไฟได้ลุกลามไปยังระเบียงชั้น 2 จำนวน 4 ห้อง ขณะเกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต และเบิกค่าตอบแทนผู้ที่อยู่เวรเดือนเมษายน 2564 เรียบร้อยแล้วจำนวน 24,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-04-21)

45.00

21/04/2564 : ระหว่างวันที่ 1 - 21 เมษายน 2564 ไม่พบเหตุเพลิงไหม่ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ และได้เบิกค่าตอบแทนผู้ที่อยู่เวรเดือนมีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 24,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-31)

40.00

31/03/2564 : ระหว่างวันที่ 1 - 29 มีนาคม 2564 เกิดเหตุไฟไหม้จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 สถานที่เกิดเหตุ อพาร์ทเม้นท์ เลขที่ 2 ซอยลาดพร้าว 98 แขวงพลับพลา ชั้นที่ 4 ห้อง 425 พื้นที่เสียหาย ประมาณ 24 ตร.ม. มีผู้บาดเจ็บจำนวน 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต เบิกค่าตอบแทนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-23)

35.00

23/02/2564 : เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีเหตุเพลิงไหม้ พร้อมนี้ได้เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร อปพร.ที่เข้าเวรประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 24,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-26)

30.00

26/01/2564 : ระหว่างวันที่ 1 - 26 มกราคม 2564 เกิดเหตุเพลิงไหม้จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564 เกิดเหตุเพลิงไหม้เวลา 4.35 น. ลักษณะอาคารชั้นเดียวทำธุรกิจ ซ่อมรถยนต์ สถานที่เกิดเหตุ บริษัทอินฟินิตไลท์เวิลด์ จำกัด เลขที่ 573/9 ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ มีทรัพย์สินเสียหายเป็นรถยนต์ 3 คัน พื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ 20 ตร.ม. ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 เกิดเหตุเพลิงไหม้เวลา 17.45 พื้นที่รกร้าง สถานที่เกิดเหตุ ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 8-10 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ พื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ 20 ตารางวา ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต พร้อมนี้ได้เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร อปพร.ที่เข้าเวรประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 24,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-28)

25.00

12/28/2020 : เดือนธันวาคม 2563 เกิดเหตุเพลิงไหม้ 1 ครั้ง ซ.ลาดพร้าว 106 แยก 2 แขวงพลับพลา บ้านเลขที่ 122/5 เป็นบ้านพักอาศัย 2 ชั้น โดยเพลิงลุกไหม้ที่ชั้น 2 เกิดความเสียหายโดยประมาณ 16 ตารางเมตร โดยเฟอร์นิเจอร์เสียหายทั้งหมด ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมถึงเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือนพฤศจิกายน 24,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-27)

20.00

27/11/2563 : ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนผู้อยู่เวร ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 24,800 บาท โดยเดือนตุลาคม 2563 เหตุการณ์ปกติ และเดือนพฤศจิกายน 2563 เกิดเหตุ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2563 เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคาร 5 ชั้น ( หอพัก ) เลขที่ 764/3 ซ.รามคำแหง 53 ถ.รามคำแหง แขวงพลับพลา ที่ห้อง 602 พื้นที่ความเสียหาย 2 ตารางเมตร ( หึ้งพระ ) ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-6784

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-6784

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **