ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50450000-6846

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2564)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

นายอนุวัฒน์ เกิดดำ (โทร. 6976)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

-ปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้เกิดภัยธรรมชาติขึ้นทั่วโลก สร้างความสูญเสียให้แก่มนุษยชาติอย่างมหาศาล ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ตระหนักและให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดให้เป็นนโนยบายที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ดังนั้น สำนักงานเขตวังทองหลางโดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อม และสวนถนนริมทางเท้าซอยลาดพร้าว 84 ด้วยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บำรุงรักษา ต้นไม้ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อยและปราศจากมลพิษทางอากาศ

50450600/50450600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองเจ้าคุณสิงห์ ถนนอินทราภรณ์ ถนนรามคำแหง ๓๙ และถนนศรีวรา เป็นพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม่ประดับ ให้เกิดความสวยงานเป็นระเบียบเรียบร้อย

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองเจ้าคุณสิงห์ ถนนอินทราภรณ์ ถนนรามคำแหง ๓๙ และถนนศรีวรา เป็นพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม่ประดับ ให้เกิดความสวยงานเป็นระเบียบเรียบร้อย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-28)

100.00

28/09/2564 : เบิกจ่ายงบประมาณ และดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-31)

80.00

31/08/2564 : เข้าดำเนินการปลูกต้นไม้ใหญ่ และไม้ประดับในบล๊อคที่ปรับปรุงริมถนน บริเวณซอยรามคำแหง 39, ถนนอินทราภรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-31)

60.00

31/07/2564 : เข้าดำเนินการปลูกต้นไม้ ในบล๊อคที่ปรับปรุงริมถนน บริเวณซอยรามคำแหง 39, ถนนอินทราภรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-30)

50.00

30/06/2564 : เข้าดำเนินการลงปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคันหินบล็อคต้นไม้ บริเวณซอยรามคำแหง 39

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-31)

45.00

31/05/2564 : เข้าดำเนินการลงปลูกต้นไม้บริเวณซอยรามคำแหง 39

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-30)

40.00

30/04/2564 : เข้าดำเนินการปรับปรุงคันหินรอบต้นไม้ภายในถนนอินทราภรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-31)

35.00

31/03/2564 : เข้าดำเนินการปรับปรุงคันหินรอบต้นไม้ภายในซอยรามคำแหง 39 และถนนอินทราภรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-27)

30.00

27/02/2564 : เข้าดำเนินการปรับปรุงคันหินรอบต้นไม้ภายในซอยรามคำแหง 39

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-31)

20.00

31/01/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-30)

15.00

30/12/2563 : ปรับปรุง และยื่นขออนุมัติโครงการต่อผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-29)

10.00

29/11/2563 : เสนอโครงการต่อผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-6846

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-6846

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **