ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาและลานกีฬา : 50450000-6864

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชนและการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมีความเกี่ยวพันและเป็นความต้องการของประชาชนในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชนกระจายอยู่ในชุมชนทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นที่สถานที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย นันทนาการ และจัดกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ของประชาชน สำนักงานเขตวังทองหลางได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวและเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับการบริการ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

50451000/50451000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในพื้นที่สำนักงานเขตวังทองหลาง 2. เพื่่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้ลานกีฬาในพื้นที่เขตวังทองหลาง 3. เพื่อเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาปฏิบัติงานในพื้นที่เขตวังทองหลาง

เป้าหมายของโครงการ

1. เชิงปริมาณ - จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในพื้นที่สำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 1 ครั้ง - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้ลานกีฬา - จ้างอาสาสมัครลานกีฬาปฏิบัติงานในพื้นที่เขตวังทองหลาง 2. เชิงคุณภาพ - กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมมีความถึงพอในในการดำเนินการโครงการฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-20)

100.00

20/09/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนกันยายน 2564 สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา 1. การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาในพื้นที่เขตวังทองหลาง 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในลานกีฬาในพื้นที่เขตวังทองหลาง 3. เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครลานกีฬา ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เกิดความสามัคคี 2. มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในลานกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-08-31)

92.00

31/08/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ดำเนินงานในลานกีฬา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและอาสาสมัครลานกีฬา ออกตรวจความเรียบร้อยลานกีฬาในพื้นที่เขตวังทองหลาง เพื่อไม่ให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการตามมาตราการของรัฐบาล เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-07-27)

83.00

27/07/2564 : งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา - 19 จนกว่าสถานการณ์เป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-28)

75.00

28/06/2564 : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครลานกีฬาทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในลานกีฬาและตั้งจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ณ บริเวณลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งเหนือ)และลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งใต้)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2021-05-25)

67.00

25/05/2564 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2021-04-29)

58.00

29/04/2564 : 1.จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ประจำปี 2564 ในวันที่ 1-3 เมษายน 2564 ณ ลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งเหนือ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัยและห่างไกลยาเสพติด จำนวน 5 รุ่น ประกอบด้วย - รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย) จำนวน 16 ทีม - รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย) จำนวน 16 ทีม - รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ชาย) จำนวน 16 ทีม - รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (หญิง) จำนวน 8 ทีม - รุ่นประชาชนทั่วไป (ชาย) จำนวน 16 ทีม 2. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนเมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-22)

50.00

22/03/2564 : จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในพื้นที่เขตวังทองหลาง จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 1 - 3 เมษายน 2564 ณ ลานกีฬาใต้วังทองหลาง (ฝั่งเหนือ) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้ลานกีฬาในพื้นที่เขต จำนวน 13 ลาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-02-25)

42.00

25/2/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ประจำปี 2564 โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีมชาย แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้ 1. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 2. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 3. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภททีมหญิง แบ่งออกเป็น 1 รุ่น ดังนี้ 1. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2021-01-22)

34.00

22/01/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเขตวังทองหลาง ประจำเดือนมกราคม 2564 การดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา เขตวังทองหลาง เลื่อนกิจกรรมไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.33 (2020-12-29)

33.33

12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนธันวาคม 2563 การดำเนินการโดยมีรายละเอียดดังนี้่ วัน่ที่ 16 ธันวาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายนายบุญชัย นำเจริญสมบัติ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเข้าร่วมจัดโครงการพื้นที่สร้างสุขของคน 3 วัย ชุมชนน้อมเกล้า ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างโอกาสชุมชนเมืองสู่ชุมชนสุขภาวะอย่างยั่งยืน ณ ที่ทำการชุมชนน้อมเกล้า ซอยรามคำแหง 39 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้รับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายและนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ เขตจตุจักร กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-11-30)

17.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยอาสาสมัครลานกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครลานกีฬา ผู้ปฏิบัติงานในลานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งบุคลากรดังกล่าวเป็นกลไกหลีกที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของกรุงเทพมหานครในด้านคุณภาพชีวิตและประสานงานกับประชาชนคนในชุมชนให้ร่วมพัฒนาลานกีฬา ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานภายในลานกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การจัดกิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬาเขตพื้นที่ในพื้นที่สำนักงานเขต
:100%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้ลานกีฬาในพื้นที่สำนักงานเขตวังทองหลาง
:100%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จ้างอาสาสมัครลานกีฬาปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานเขตวังทองหลาง
:100%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-6864

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-6864

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-861

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **