ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส : 50450000-6872

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตวังทองหลาง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้เล็งเห็นความสำคัญในการระดมความร่วมมือและการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้ประสบภาวะความเดือดร้อน จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานดังกล่าว

50451000/50451000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ของศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส และการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจ้างบุคลากรสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เขตวังทองหลาง จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ (นักสังคมสงเคราะห์) วุฒิปริญญาตรี 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3. อาสาสมัครช่วยนักสังคมสงเคราะห์ วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 4. อาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-22)

100.00

22/09/2564 : เจ้าหน้าที่่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรีฯ นักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนประจำเดือนกันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 20 ราย 2. ทุนการศึกษา จำนวน 15 ราย 3. ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 15 ราย 4. ค่าจัดงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี จำนวน 16 ราย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1 การดำเนินงานของศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการประชาชนได้ทั่วถึง 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการในการแจ้งเหตุและได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือในกรณีจำเป็นอย่างรวดเร็ว .

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-08-31)

92.00

31/08/2564 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยอาสาสมัครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 1. ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 15 ราย 2. ทุนการศึกษา จำนวน 10 ราย 3. ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 10 รายฃ 4. ค่าจัดการงานศพ จำนวน 16 ราย 5. ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-07-30)

83.00

30/07/2564 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยอาสาสมัครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ที่ประสบปัญหาเดือดร้อน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 1. ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 10 ราย 2. ทุนการศึกษา จำนวน 7 ราย 3. ทุนเงินสงเคราะห์เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 10 ราย 4. ค่าจัดการงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี จำนวน 10 ราย 5. ขอรับเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ยากจน จำนวน 22 ราย ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-28)

75.00

28/06/2564 : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ ยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยพร้อมด้วยผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ถูกกักตัว คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบความดือดร้อนในพื้นที่เขตวังทองหลาง ประจำเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2021-05-25)

67.00

25/05/2564 : เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยอาสาสมัครลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ที่ประสบปัญหาเดือดร้อน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ตามรายละเอียดดังนี้ 1. ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 15 ราย 2. ทุนการศึกษา จำนวน 10 ราย 3. ทุนค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง จำนวน 15 ราย 4. ค่าจัดการงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี จำนวน 22 ราย - มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้โดนกักตัวเนื่องในสถานการณ์โควิด-19 - ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2021-04-23)

58.00

23/04/2564 : เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบความเดือดร้อน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ทุนเงินสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 30 ราย 2. ทุนการศึกษา จำนวน 25 ราย 3. ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 12 ราย 4. เงินค่าจัดการงานศพผู้สูงอายุตามปรเพณี จำนวน 5 ราย .

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-19)

50.00

19/03/2564 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยอาสาสมัครนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบความเดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลือ ดังนี้ 1. เงินสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 45 ราย 2. ทุนการศึกษา จำนวน 30 ราย 3. ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 40 ราย 4. ค่า่จัดการงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี จำนวน 7 ราย 5. ร้องเรียนคนเร่ร่อน จำนวน 1 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-02-25)

42.00

25/02/2564 : ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบความเดือดร้อน ตามรายละเอียดดังนี้ 1. เงินสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 40 ราย 2. ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 35 ราย 3. ทุนการศึกษา จำนวน 35 ราย 4. ค่าจัดการงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี จำนวน 15 ราย .

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2021-01-22)

33.00

22/01/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรีฯ ประจำเดือนมกราคม 2564 เจ้าหน้าาที่พร้อมด้วยอาสาสมัครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนตามรายละเอียดดังนั้ 1. ทุนเงินสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 30 ราย 2. ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 45 ราย 3. ทุนการศึกษา จำนวน 35 ราย 4. ค่าจัดการงานศพผู้สูงอายุ จำนวน 10 ราย 5. ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.33 (2020-12-25)

33.33

12/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยอาสาสมัครลงพื้นที่สำรวจผูู้ประสบความเดือดร้อนโดยมีรายละเอียดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 20 ราย 2. ทุนการศึกษา จำนวน 18 ราย 3. ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 10 ราย 4. ค่าจัดการงานศพตามประเพณีของผู้สูงอายุ จำนวน 5 ราย 5. ส่งคนเร่ร่อนเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-11-30)

17.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตร๊ ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 รายงานผลการปฏิบัติงนประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 50 ราย 2. ทุนการศึกษา จำนวน 35 ราย 3. ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 20 ราย - ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี จำนวน 5 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งและแต่งตั้งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ลงพื้้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัรร
:70%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-6872

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-6872

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-861

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **