ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50450000-6896

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตวังทองหลางจึงได้จัดทำโครงการรุ้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชิวิตมั่นคงโดยจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการออม ตรวจสุขภาพทางการเงินและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินให้กับประชาชนรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด รู้จักเก็บออมไว้ใช้จ่ายยามจำเป็นและขจัดปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลางอย่างยั่งยืนต่อไป

50451000/50451000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรณรงค์ด้านการออม และตรวจสุขภาพทางการเงิน 2. เพื่อเผยแพร่ความรุ้ด้านการสร้างวินัยทางการเงิน การออมเงิน และให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมการออม ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนให้กับประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการออม การตรวจสุขภาพทางการเงินและให้คำปรึกษาเกี่ยกับการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว จำนวน 8 ครั้ง ๆละ 1 วัน ๆละ 50 คน รวม 400 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-20)

100.00

20/09/2564 : สรุปผลการดำเนินงาน โครงการรู้ใช้ รู้เก็บคนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการออม การสร้างวินัยทางการเงิน การตรวจสุขภาพทางการเงิน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลางและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-08-31)

92.00

31/08/2564 : งดจัดกิจกรรมเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-07-30)

83.00

30/07/2564 : ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการออม การตรวจสุขภาพทางการเงินและให้คำปรึกษาเกี่ยกับการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-28)

75.00

28/06/2564 : เจ้าหน้าที่นักบริหารเงินออมจัดกิจกรรมโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. วันที่ 8 มิถุนายน 2564 สัมภาษณ์ประชาชนที่ใช้บริการฝ่ายทะเบียน ให้ความรู้เรื่อง "ประเภทบัญชีเงินฝาก" บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ใช้สำหรับทำธุรกรรมระหว่างธุรกิจ บัญชีออมทรัพย์ที่ใช้ออมระยะสั้น บัญชีเงินฝาก เงินตราต่างประเทศ สำหรับนักธุรกิจที่ทำการค้ากับหลายประเทศ หรือบัญชีเงินฝากประจำสำหรับการออมระยะยาว โดยหวังว่าประชาชนจะใช้บัญชีธนาคารได้เหมาะสมยิ่งขี้น 2. วันที่ 16 มิถุนายน 2564 แจกผ่นพับความรู้ "16 สินค้ายอดนิยม" แนะนำสินค้ายอดนิยมตั้งแต่ปีพ.ศ.2548-2563 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่ต้องการหารายได้เสริมแต่ไม่รู้จะขายอะไรดีในยุค Covid ณ ทางเข้าสำนักงานเขตวังทองหลาง 3. วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เผยแพร่ความรู้เรื่อง "เงินออมฉุกเฉิน ออมเท่าไหร่ถึงรอด" แนะนำจำนวนเงินที่เหมาะสมกับบุคล ในอาชีพต่าง ๆ เช่น ราชการ พนักงานบริษัท ฟรีแลนด์ เป็นต้น ณ บริเวณฝ่ายทะเบียน 4. วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ตรวจสุขภาพทางการเงินให้ประชาชนที่มาใช้บริการบริเวณฝ่ายทะเบียนพร้อมทั้งแนะนำ "วิธีแก้ปัญหา เมื่อนหมุนเงินไม่ทัน" เช่น กู้เงินตัวเอง กู้เงินกองทุนรีไฟแนนซ์ เป็นต้น เพื่อเป็นทางออกให้ประชาชนที่ลำบากช่วง Covid โดยเฉพาะพ่อค้า แม่ค้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2021-05-25)

67.00

25/05/2564 : เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยนักบริหารเงินออมลงพื้นที่ประจำเดือนพฤษภาคม ดังนี้ 1. วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสำนักงานเขตวังทองหลาง 2. วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางการเงินให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อใช้บริการภายในสำนักงานเขตวังทองหลาง 3. วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินแการแก้ไขปัญหาหนี้สิน การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อภายในสำนักงานเขตวังทองหลาง 4. วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องหนี้สิน การวางแผนทางการเงินประนอมหนี้ให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสำนักงานเขตวังทองหลาง .

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2021-04-21)

58.00

21/04/2564 : จัดกิจกรรม"โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง" ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจสุขภาพทางการเงิน ให้ความรู้และแนะนำด้านการออม (เทคนิคเก็บเงินง่าย ๆ ทำได้จริง 4 ความรู้ สู่ ความมั่นคง กฎหลักการแก้หนี้ สอนลูกให้ใช้เงินเป็น) ประชาสัมพันธฺ์ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันที่ 4 เมษายน 2564 ชุมชนคลองพลับพลา วันที่ 5 เมษายน 2564 ชุมชนจันทราสุข วันที่ 6 เมษายน 2564 ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา วันที่ 7 เมษายน 2564 ชุมชนเทพลีลา วันที่ 8 เมษายน 2564 ชุมชนลาดพร้าว 91 วันที่ 9 เมษายน 2564 ชุมชนเก้าพัฒนา วันที่ 10 เมษายน 2564 ชุมชนร่วมสามัคคี วันที่ 16 เมษายน 2564 ชุมชนน้อมเกล้า สรุปผลการดำเนินงานที่ได้รับ 1. ประชาชนได้รับความรู้ด้านการออมและรู้ถึงสุขภาพทางการเงินของตนเอง 2. ประชาชนสามารถรู้จักวางแผนทางการเงิน นำเงินไปสู่ช่องทางการลงทุนเพื่อเพิ่มพูนรายได้จากเงินออมและเป็นหนี้ลดลง สามารถขจัดความยากจนได้อย่างยั่งยืน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-22)

50.00

22/03/2564 : - จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการออม การตรวจสุขภาพทางการเงินและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลางและประเชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์เสริมการบริหารเงินออมครอบครัว จำนวน 8 ครั้ง ๆละ 1 วัน ๆละ 50 คน โดยดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ในวันที่ 2-3,5-6,9,16,19,21 เมษายน 2564 เวลา 09.0.0-12.00 น. ณ ชุมชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง - วันที่ 5 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยนักบริหารเงินออม ให้ข้อมูล คำปรึกษา เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินการเก็บออม การหารายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายได้ - ลดการจ่ายให้แ่กประชาชนในสำนักงานเขตวังทองหลาง - วันที่ 11 มีนาคม 2564 แจกแผ่นพับรณรงค์ให้ประชาชนรู้ถึงภัยทางการเงินเกี่ยวกับปัญหาเงินกู้นอกระบบ เพื่อให้ประชาชนได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงในสำนักงานเขตวังทองหลาง - วันที่ 23 มีนาคม 2564 ทำกิจกรรมส่งเสริมการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ให้กับประชาชนที่มาติดต่อได้เรียนรุ้การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ได้จริง - วันที่ 29 มีนาคม 2564 แจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการออมเงินในประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะการออมเงินเพื่อฉุกเฉินไว้ใช้ยามจำเป็นให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อสำนักงานเขตวังทองหลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-02-25)

42.00

25/2/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อวัสดุโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ ชีวิตมั่นคง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.33 (2021-01-25)

33.33

25/1/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการจัดกิจกรรมรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง จนกว่าสถานการณฺ์การแพร่เชื้อโรคโคโรน่า 2019 จะเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.33 (2020-12-25)

33.33

12/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยอาสาสมัครลงพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลางโดยมีรายละเอียดดังนี้่ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ตรวจสุขภาพทางการเงินให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการที่สำนักงานเขตวังทองหลาง วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน การใช้เงิน การจัดการบัญชีหนี้สินให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการที่สำนักงานเขตวังทองหลาง วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินการแก้ไขปัญหาหนี้สินในช่วงโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในชุมชนร่วมสามัคคี วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจสุขภาพทางการเงินและค้นหานักออมดีเด่น (ประจำเดือน) ประชาชนที่มาใช้บริการในสำนักงานเขตวังทองหลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-11-27)

17.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยนักพัฒนาสังคม (นักบริหารเงินออม) ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำในการบริหารเงินออม ตามรายละเอียดดังนี้ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นักบริหารเงินออมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์เงินออมฯ โดยมีการแจกแผ่นพับและตรวจสุขภาพทางการเงินให้แก่ประชาชน ณ ตลาดโชคชัย 4 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 จัดกิจกรรมหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ด้านการออมเพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่องการบริหารการเงิน การออม และการปลดหนี้ที่่ถูกต้อง ณ ซอยลาดพร้าว 62 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สัมภาษณ์ประชาชนที่เข้ามาติดต่อสำนักงานเขตให้ตรวจสุขภาพทางการเงิน ชักชวนให้ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย วัน่ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เดินรณรงค์ส่งเสริมการออมเงิน ให้ข้อมูลแก่ประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของการออมเงินและแนะนำเทคนิคการออมอย่างง่าย ณ ซอยลาดพร้าว 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ขออนุมัติขอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการออม
:100%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:การตรวจสุขภาพทางการเงินและให้คำปรึกษา
:100%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:การวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนของประชาชน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-6896

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-6896

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-862

ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **