ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 50450000-6897

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตวังทองหลาง มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 ศูนย์ อยู่ในการกำกับดูแลของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ซึ่งในปัจจุบันมีรูปแบบการดำเนินการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในแบบเขตเมืองเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนเป็นที่พักอาศัย แต่ยังมีประชาชนบางส่วนซึ่งเดิมมีอาชีพเกษตรกรยังคงวิถีชีวิตทางการเกษตรอยู่ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จึงได้วางแนวทางดำเนินการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้พื้นที่ที่จำกัดในการทำการเกษตรเพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพในการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

50451000/50451000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดให้มีการประชุมแก่คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงกระจายข่าวสารการเกษตรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ อันจะ เป็นการพัฒนาศูนย์ฯ ให้ก้าวหน้าต่อไป 2. เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแบบวิถีพอเพียงในพื้นที่ให้เข้มแข็งและอย่างยั่งยืนเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ล 3. เพื่อส่งเสริมความรู้จากวิชาการเกษตร ให้คำแนะนำที่ปรึกษาการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อจัดให้มีการประชุมแก่คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงกระจายข่าวสารการเกษตรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ อันจะ เป็นการพัฒนาศูนย์ฯ ให้ก้าวหน้าต่อไป 2. เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแบบวิถีพอเพียงในพื้นที่ให้เข้มแข็งและอย่างยั่งยืนเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 3. เพื่อส่งเสริมความรู้จากวิชาการเกษตร ให้คำแนะนำที่ปรึกษาการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-22)

100.00

22/09/2564 : สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 1. จัดการประชุมแก่คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง 2. จัดหาวัสดุการเกษตร และวัสดุสำนักงานให้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ 3. มีการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร ให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ไขปัญหาและจัดให้มีการฝึกอาชีพด้านการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง 4. สำนักงานเขตวังทองหลางได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักต่าง ๆ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อมามอบให้กับเกษตรกรในชุมชนและในพื้นที่เขตเพื่อนำมาเพาะปลูกไว้ปรุงอาหารในภาวะเกิดโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ได้รับข่าวสารการเกษตรที่ถูกต้องรวดเร็ว สามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ สามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสมต่อทันที 3. ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ สามารถส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในรูปแบบการเกษตรเมืองได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-08-31)

92.00

31/08/2564 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตรวจติดตามการดำเนินงานเพาะเลี้ยงเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทุกสัปดาห์ ซึ่งเกษตรกรดูแลรักษา ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช เก็บเกี่ยวผลผลิต แบ่งปันผลผลิตผักให้แก่สมาชิกในชุมชน จำนวน 10 ชนิด พร้อมทั้งสามารถเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งคืนหน่วยงานสำนักพัฒนาสังคมนำส่งต่อ กอ.รมน.ต่อไป จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ กะเพรา โหระพา พริกขี้หนูพื้นบ้าน มะเขือเจ้าพระยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-07-30)

83.00

30/07/2564 : งดจัดกิจกรรมเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019 ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-28)

75.00

28/06/2564 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตรวจติดตามการดำเนินงานเพาะเลี้ยงเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานของสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้าทุกสัปดาห์ซึ่งเกษตรกรดูแลรักษา ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช เก็บเกี่ยวผลผลิต แบ่งปันผลผลิตผักให้แก่สมาชิกในชุมชน จำนวน 10 ชนิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-25)

65.00

25/05/2564 : แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสำนักงานเขตวังทองหลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมมี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2021-04-23)

58.00

23/04/2564 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมดำเนินงานโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ตรวจติดตามพร้อมรายงานประชาสัมพันธ์การปลูกเมล็ดพันธ์ผักพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทุกสัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง ในวันที่ 2 เมษายน 2564 และวันที่ 19 เมษายน 2564 2. ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการปลูกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวของคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเขตวังทองหลางเพื่อเป็นแนวทางในการาปลูกให้แก่สมาชิกในชุมชนต่อไป 3. วันที่ 7-8 เมษายน 2564 นำคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ณ โรงแรมบางกอกชฎา และศูนย์เรียนรู้ศักยภาพต่อยอดสินค้าเกษตร จังหวัดสระบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-19)

50.00

19/03/2564 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตรวจติดตามการดำเนินงานเพาะเลี้ยงเมล็ดพันธุ์พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทุกสัปาดหฺ์ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนได้ย้ายกล้าลงปลูกแล้ว และดูแลรักษา ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช จำนวน 10 ชนิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-02-25)

42.00

25/02/2564 : 1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตร และวัสดุสำนักงานให้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ 2. ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ไขปัญหาและการจัดฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรให้กับประชุมชน 3. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 4.วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ติดตามการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน 5. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ติดตามการปลูกเมล็ดพันธ์ผักพระราชทาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2021-01-29)

33.00

29/01/2564 : จัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.33 (2020-12-29)

33.33

12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดให้มีการประชุมแก่คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงกระจายข่าวสารการเกษตรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ อันจะเป็นการพัฒนาศูนย์ฯ ให้ก้าวหน้าต่อไป ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแบบวิถีพอเพียงในพื้นที่ให้เข้มแข็งและอย่างยั่งยืนเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ให้คำแนะนำที่ปรึกษาการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-11-30)

17.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด (12 ครั้ง/ปี)
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ วัสดุการเกษตร
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรและประชาชน
:65%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-6897

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-6897

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-862

ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **