ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50480000-3442

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวบวรลักษณ์ ใจกล้า โทร. 5509

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ในการดำเนินการศูนย์ อปพร. ประจำเขต จำเป็นต้องมี อปพร. ปฏิบัติงานประจำศูนย์ตลอด 24 ชม. ทั้งด้านการรับ-ส่งวิทยุและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2552 จึงได้จัดทำโครงการสำหรับเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

50480100/50480100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตามกลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร. เขตทวีวัฒนา มีประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตทวีวัฒนา

เป้าหมายของโครงการ

อปพร.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. เขตทวีวัฒนา ดำเนินการรับแจ้งเหตุ และเฝ้าฟังวิทยุสื่อสารในข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สามารถป้องกันเหตุอัคคีภัย หรือร่วมระงับเหตุอัคคีภัยหรือสาธารณภัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-13)

100.00

13/09/2564 : อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตทวีวัฒนา ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังภัยและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เขต เป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-26)

95.00

26/08/2564 : อยู่ระหว่างที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังภัยในพื้นที่เขต ประจำเดือนสิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-27)

90.00

27/07/2564 : อยู่ระหว่างที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังภัยในพื้นที่เขต ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-28)

80.00

28/06/2564 : อยู่ระหว่างที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังภัยในพื้นที่เขต ประจำเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-27)

70.00

27/05/2564 : อยู่ระหว่างที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังภัยในพื้นที่เขต ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-27)

60.00

27/04/2564 : อยู่ระหว่างที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังภัยในพื้นที่เขต ประจำเดือนเมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-23)

50.00

23/03/2564 : อยู่ระหว่างที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังภัยในพื้นที่เขต ประจำเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-23)

40.00

23/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำสั่งมอบหมาย อปพร.ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการประจำเดือน และอยู่ระหว่างที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังภัยในพื้นที่เขต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-26)

30.00

26/1/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำสั่งมอบหมาย อปพร.ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการประจำเดือน และอยู่ระหว่างที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังภัยในพื้นที่เขต ประจำเดือนมกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-24)

20.00

24/12/2563 : ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมาย อปพร.ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการประจำเดือน และอยู่ระหว่างที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังภัยในพื้นที่เขต ประจำเดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

26/11/2563 : ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมาย อปพร.ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการ และอยู่ระหว่างที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังภัยในพื้นที่เขต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมาย อปพร.ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เจ้าหน้าที่ อปพร.ปฏิบัติงานตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายค่าตอบแทน
:50%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงาน
:15%
เริ่มต้น :2020-10-30 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-30 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3442

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3442

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-817

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **