ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล : 50480000-3443

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวมาณิตา เทพยา โทร. 5510

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันของสำนักงานเขตมีจำนวนมาก แต่ยังไม่มีการเก็บรวมรวมไว้อย่างเป็นระบบทำให้การใช้งานข้อมูลไม่ได้รับความสะดวก

50480100/50480100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการโดยดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

เป้าหมายของโครงการ

พัฒนาและจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูลตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-10)

100.00

10/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-26)

95.00

26/08/2564 : อยู่ระหว่างการให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ดังนี้ 1) เผยแพร่ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (http://data.bangkok.go.th/) 2) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (http://www.bangkok.go.th/thawiwatthana)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-27)

90.00

27/07/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง และกำลังดำเนินการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้วยระบบออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-28)

80.00

28/06/2564 : อยู่ระหว่างการนำฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นใหม่ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสำนักงานเขตทวีวัฒนาได้พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลสมาคมและมูลนิธิขึ้น โดยมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. ใช้ในการตรวจสอบการดำเนินงานของสมาคมและมูลนิธิในพื้นที่เขตว่าดำเนินการถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่ 2. ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ 3. ใช้ในการออกตรวจตราควบคุมการดำเนินกิจการของสมาคมและมูลนิธิในพื้นที่เขต 4. ใช้เป็นศูนย์กลางของข้อมูลการจัดตั้งสมาคมและมูลนิธิในพื้นที่เขต 5. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสมาคมและมูลนิธิที่จัดตั้งในพื้นที่เขตที่ถูกต้องอย่างเท่าเทียมกัน และมีการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-27)

70.00

27/05/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง และนำข้อมูลที่พัฒนาใหม่ไปใช้ประโยชน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-27)

60.00

27/04/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 24 ฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-23)

50.00

23/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง 2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิตอล (Metadata) 3. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 4. นำเข้าฐานข้อมูลใหม่ในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-23)

40.00

23/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง 2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิตอล (Metadata) 3. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-26)

30.00

26/1/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง 2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิตอล(Metadata) 3. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล(Data Dictionary)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-24)

20.00

24/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน 2. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล 4. ประชุมเพื่อเสนอพัฒนาฐานข้อมูลใหม่เพื่อมาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลที่มีอยู่เดิมเพื่อรักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานและจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำบัญชีรายการข้อมูล
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของหน่วยงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:พัฒนาฐานข้อมูลใหม่หรือปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำพจนานุกรมข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำคำอธิบายข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:นำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพเป็นปัจจุบัน
:20%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้วยระบบออนไลน์
:20%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3443

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3443

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-816

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **