ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม : 50480000-3446

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางลัดดาวัลย์ พูลยรัตน์ โทร. 5537

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการกระทำรุนแรงต่อเด็ก และสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุ คนพิการ ฯลฯ แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุผลในทางปฏิบัติได้เท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดความร่วมมือ หรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา การขาดจิตสำนึกที่ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องแก้ไข รวมทั้งการไม่ทราบ หรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งการให้บริการและการช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ได้เรียนรู้ถึงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและร่วมมือกันแก้ไขปัญหา

50481000/50481000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เงินค่าทำศพผู้สูงอายุตามประเพณีของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 3.1.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 จ้างเจ้าหน้าที่่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 4 คน 3.2.2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ ได้รับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ ได้รับสวัสดิการและการส่งเสริมพัฒนาอย่างครอบคลุมทั่วถึง และเป็นธรรม รวมทั้งสามารถเข้าถึงบริการในการรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือในกรณีจำเป็นอย่างรวดเร็ว 3.2.3 เกิดเครือข่ายการทำงานด้านสวัสดิการ การพัฒนาชุมชน และให้บริการและได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และด้อยโอกาส

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-09)

100.00

1. เจ้าหน้าที่อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการให้การสงเคราะห์ด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่เขตประจำเดือน กันยายน 2564 ดังนี้ -เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 13,194 ราย -เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 1,202 ราย 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือน กันยายน 2564 รวมเป็นเงิน 48,878.-บาท สรุปผลการดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยจ้างอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และตรวจสอบการให้การสงเคราะห์ด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่เขต ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตทวีวัฒนา และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 เป็นเงิน 557,618.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-25)

90.00

1. เจ้าหน้าที่อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการให้การสงเคราะห์ด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่เขตประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดังนี้ -เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 13,212 ราย -เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 1,213 ราย 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 รวมเป็นเงิน 47,714.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-22)

80.00

1. เจ้าหน้าที่อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการให้การสงเคราะห์ด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่เขตประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดังนี้ -เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 12,363 ราย -เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 1,183 ราย 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 รวมเป็นเงิน 47,036.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-06-24)

72.00

1. เจ้าหน้าที่อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการให้การสงเคราะห์ด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่เขตประจำเดือน มิถุนายน 2564 ดังนี้ -เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 13,185 ราย -เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 1,214 ราย 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 รวมเป็นเงิน 47,714.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-05-21)

64.00

21/05/2564 : 1. เจ้าหน้าที่อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการให้การสงเคราะห์ด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่เขตประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดังนี้ -เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 13,154 ราย -เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 1,125 ราย 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 รวมเป็นเงิน 47,488.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-04-22)

56.00

1. เจ้าหน้าที่อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการให้การสงเคราะห์ด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่เขตประจำเดือน เมษายน 2564 ดังนี้ -เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 13,133 ราย -เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 1,208 ราย 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือน เมษายน 2564 รวมเป็นเงิน 46,098.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-03-25)

48.00

1. เจ้าหน้าที่อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการให้การสงเคราะห์ด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่เขตประจำเดือน มีนาคม 2564 ดังนี้ -เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 13,101 ราย -เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 1,198 ราย 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือน มีนาคม 2564 รวมเป็นเงิน 48,811บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-22)

40.00

1. เจ้าหน้าที่อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการให้การสงเคราะห์ด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่เขตประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้ -เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 13,079 ราย -เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 1,196 ราย 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 รวมเป็นเงิน 38,406.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-22)

32.00

1. เจ้าหน้าที่อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการให้การสงเคราะห์ด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่เขตประจำเดือน มกราคม 2564 ดังนี้ -เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 13,065 ราย -เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 1,197 ราย 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2564 รวมเป็นเงิน 47,264.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-12-22)

24.00

1. เจ้าหน้าที่อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการให้การสงเคราะห์ด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่เขตประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดังนี้ -เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 13,065 ราย -เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 1,196 ราย 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 รวมเป็นเงิน 45,429.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-25)

16.00

1. เจ้าหน้าที่อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการให้การสงเคราะห์ด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่เขตประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ -เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 12,984 ราย -เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 1,188 ราย 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 รวมเป็นเงิน 46,130.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-26)

8.00

26/10/2563 : 1. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการให้การสงเคราะห์ด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่เขตประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดังนี้ -เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 13,053 ราย -เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 1,186 ราย 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 รวมเป็นเงิน 46,650.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอาสาสมัครฯ
:90%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครฯ
:5%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3446

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3446

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-817

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **