ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50480000-3450

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสุนทร แย้มเดช โทร. 5537

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชน และการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมีความเกี่ยวพันและเป็นความต้องการของประชาชนในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชนกระจายอยู่ในชุมชนทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย นันทนาการ และจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนา และจัดระเบียบชุมชนของตนให้น่าอยู่ และนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในชุมชนด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ ดังนั้น สำนักงานเขตทวีวัฒนาได้จัดทำแผนปฏิบัติงานอาสาสมัครลานกีฬา กรุงเทพมหานครโดยให้อาสาสมัครลานกีฬาปฏิบัติงาน ดูแลความเรียบร้อยของลานกีฬา ให้ความรู้ในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย เป็นต้น

50481000/50481000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อจัดหาสถานที่ให้ประชาชนในชุมชน ได้มีสถานที่ออกกำลังกายเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 3.1.2 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถด้านกีฬา 3.1.3 เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสรกีฬาเขตทวีวัฒนา

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 จ้างอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 7 คน เพื่อจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการภายในลานกีฬาให้แก่ผู้มาใช้บริการลานกีฬา จำนวน 22 ลาน 3.2.2 สนับสนุนให้สมาชิกสโมสรกีฬาเขตทวีวัฒนา และประชาชนทุกเพศทุกวัยในชุมชนพื้นที่เขตทวีวัฒนา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-09)

100.00

1.ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับผิดชอบลานกีฬาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา โดยสำนักงานเขตทวีวัฒนามีลานกีฬา จำนวน 22 ลาน มีอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 7 คน ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 1.1 ทำหน้าที่รับผิดชอบประจำสำนักงานเขต ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 1 คน โดยทำหน้าที่ดังนี้ - จัดพิมพ์เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านกีฬา - รวบรวมและจัดส่งรายงานประจำเดือนข้อมูลผู้ใช้บริการลานกีฬา - จัดทำข้อมูลลานกีฬา 1.2 ทำหน้าที่ดูลานกีฬาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 6 คน โดยทำหน้าที่ดังนี้ - สำรวจข้อมูล สภาพปัญหาของลานกีฬา - ประสานงานคณะกรรมการและผู้ใช้บริการลานกีฬา - จัดกิจกรรมด้านกีฬา ได้แก่ การแข่งขันกีฬา - ลงพื้นที่พัฒนาลานกีฬา ซ่อมแซมอุปกรณ์ลานกีฬา 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน กันยายน 2564 เป็นเงิน 90,720.-บาท สรุปผลการดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดังนี้ 1.ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับผิดชอบลานกีฬาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา โดยสำนักงานเขตทวีวัฒนามีลานกีฬา จำนวน 22 ลาน มีอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 7 คน ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 1.1 ทำหน้าที่รับผิดชอบประจำสำนักงานเขต ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 1 คน โดยทำหน้าที่ดังนี้ - จัดพิมพ์เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านกีฬา - รวบรวมและจัดส่งรายงานประจำเดือนข้อมูลผู้ใช้บริการลานกีฬา - จัดทำข้อมูลลานกีฬา 1.2 ทำหน้าที่ดูลานกีฬาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 6 คน โดยทำหน้าที่ดังนี้ - สำรวจข้อมูล สภาพปัญหาของลานกีฬา - ประสานงานคณะกรรมการและผู้ใช้บริการลานกีฬา - จัดกิจกรรมด้านกีฬา ได้แก่ การแข่งขันกีฬา - ลงพื้นที่พัฒนาลานกีฬา ซ่อมแซมอุปกรณ์ลานกีฬา 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ระหว่างเดือนตุลาคม 2563- เดือนกันยายน 2564 เป็นเงิน 972,653.-บาท เรียบร้อยแล้ว 3. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน เพื่อมอบให้ลานกีฬาต่างๆ ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา เป็นเงิน 44,000.-บาท เรียบร้อยแล้ว 4. ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล ทวีวัฒนา คัพ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2564 และวันที่ 3 - 4 เมษายน 2564 ณ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 3 รุ่น ดังนี้ 1. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 2. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 3. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฯ เป็นเงิน 95,500.-บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 1,112,153.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-25)

90.00

1.ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับผิดชอบลานกีฬาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา โดยสำนักงานเขตทวีวัฒนามีลานกีฬา จำนวน 22 ลาน มีอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 7 คน ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 1.1 ทำหน้าที่รับผิดชอบประจำสำนักงานเขต ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 1 คน โดยทำหน้าที่ดังนี้ - จัดพิมพ์เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านกีฬา - รวบรวมและจัดส่งรายงานประจำเดือนข้อมูลผู้ใช้บริการลานกีฬา - จัดทำข้อมูลลานกีฬา 1.2 ทำหน้าที่ดูลานกีฬาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 6 คน โดยทำหน้าที่ดังนี้ - สำรวจข้อมูล สภาพปัญหาของลานกีฬา - ประสานงานคณะกรรมการและผู้ใช้บริการลานกีฬา - จัดกิจกรรมด้านกีฬา ได้แก่ การแข่งขันกีฬา - ลงพื้นที่พัฒนาลานกีฬา ซ่อมแซมอุปกรณ์ลานกีฬา 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 88,560.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-22)

80.00

1.ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับผิดชอบลานกีฬาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา โดยสำนักงานเขตทวีวัฒนามีลานกีฬา จำนวน 22 ลาน มีอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 7 คน ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 1.1 ทำหน้าที่รับผิดชอบประจำสำนักงานเขต ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 1 คน โดยทำหน้าที่ดังนี้ - จัดพิมพ์เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านกีฬา - รวบรวมและจัดส่งรายงานประจำเดือนข้อมูลผู้ใช้บริการลานกีฬา - จัดทำข้อมูลลานกีฬา 1.2 ทำหน้าที่ดูลานกีฬาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 6 คน โดยทำหน้าที่ดังนี้ - สำรวจข้อมูล สภาพปัญหาของลานกีฬา - ประสานงานคณะกรรมการและผู้ใช้บริการลานกีฬา - จัดกิจกรรมด้านกีฬา ได้แก่ การแข่งขันกีฬา - ลงพื้นที่พัฒนาลานกีฬา ซ่อมแซมอุปกรณ์ลานกีฬา 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 76,752.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-06-24)

72.00

1.ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับผิดชอบลานกีฬาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา โดยสำนักงานเขตทวีวัฒนามีลานกีฬา จำนวน 22 ลาน มีอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 7 คน ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 1.1 ทำหน้าที่รับผิดชอบประจำสำนักงานเขต ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 1 คน โดยทำหน้าที่ดังนี้ - จัดพิมพ์เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านกีฬา - รวบรวมและจัดส่งรายงานประจำเดือนข้อมูลผู้ใช้บริการลานกีฬา - จัดทำข้อมูลลานกีฬา 1.2 ทำหน้าที่ดูลานกีฬาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 6 คน โดยทำหน้าที่ดังนี้ - สำรวจข้อมูล สภาพปัญหาของลานกีฬา - ประสานงานคณะกรรมการและผู้ใช้บริการลานกีฬา - จัดกิจกรรมด้านกีฬา ได้แก่ การแข่งขันกีฬา - ลงพื้นที่พัฒนาลานกีฬา ซ่อมแซมอุปกรณ์ลานกีฬา 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 86,100.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-05-21)

64.00

21/05/2564 : 1.ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับผิดชอบลานกีฬาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา โดยสำนักงานเขตทวีวัฒนามีลานกีฬา จำนวน 22 ลาน มีอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 7 คน ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 1.1 ทำหน้าที่รับผิดชอบประจำสำนักงานเขต ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 1 คน โดยทำหน้าที่ดังนี้ - จัดพิมพ์เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านกีฬา - รวบรวมและจัดส่งรายงานประจำเดือนข้อมูลผู้ใช้บริการลานกีฬา - จัดทำข้อมูลลานกีฬา 1.2 ทำหน้าที่ดูลานกีฬาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 6 คน โดยทำหน้าที่ดังนี้ - สำรวจข้อมูล สภาพปัญหาของลานกีฬา - ประสานงานคณะกรรมการและผู้ใช้บริการลานกีฬา - จัดกิจกรรมด้านกีฬา ได้แก่ การแข่งขันกีฬา - ลงพื้นที่พัฒนาลานกีฬา ซ่อมแซมอุปกรณ์ลานกีฬา 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 87,696.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-04-22)

56.00

1.ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับผิดชอบลานกีฬาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา โดยสำนักงานเขตทวีวัฒนามีลานกีฬา จำนวน 22 ลาน มีอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 7 คน ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 1.1 ทำหน้าที่รับผิดชอบประจำสำนักงานเขต ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 1 คน โดยทำหน้าที่ดังนี้ - จัดพิมพ์เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านกีฬา - รวบรวมและจัดส่งรายงานประจำเดือนข้อมูลผู้ใช้บริการลานกีฬา - จัดทำข้อมูลลานกีฬา 1.2 ทำหน้าที่ดูลานกีฬาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 6 คน โดยทำหน้าที่ดังนี้ - สำรวจข้อมูล สภาพปัญหาของลานกีฬา - ประสานงานคณะกรรมการและผู้ใช้บริการลานกีฬา - จัดกิจกรรมด้านกีฬา ได้แก่ การแข่งขันกีฬา - ลงพื้นที่พัฒนาลานกีฬา ซ่อมแซมอุปกรณ์ลานกีฬา 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล ทวีวัฒนา คัพ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2564 และวันที่ 3 - 4 เมษายน 2564 ณ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 3 รุ่น ดังนี้ 1. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 2. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 3. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฯ เป็นเงิน 85,500.-บาท 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 71,933.-บาท ประจำเดือน มีนาคม 2564 เป็นเงิน 77,869.-บาท ประจำเดือน เมษายน 2564 เป็นเงิน 81,144.-บาท รวมเป็นเงิน 230,946.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 316,446.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-03-25)

48.00

1.ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับผิดชอบลานกีฬาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา โดยสำนักงานเขตทวีวัฒนามีลานกีฬา จำนวน 22 ลาน มีอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 7 คน ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 1. ทำหน้าที่รับผิดชอบประจำสำนักงานเขต ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 1 คน โดยทำหน้าที่ดังนี้ - จัดพิมพ์เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านกีฬา - รวบรวมและจัดส่งรายงานประจำเดือนข้อมูลผู้ใช้บริการลานกีฬา - จัดทำข้อมูลลานกีฬา 2. ทำหน้าที่ดูลานกีฬาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 6 คน โดยทำหน้าที่ดังนี้ - สำรวจข้อมูล สภาพปัญหาของลานกีฬา - ประสานงานคณะกรรมการและผู้ใช้บริการลานกีฬา - จัดกิจกรรมด้านกีฬา ได้แก่ การแข่งขันกีฬา - ลงพื้นที่พัฒนาลานกีฬา ซ่อมแซมอุปกรณ์ลานกีฬา 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนกิจกรรมสโมสรกีฬาทวีวัฒนา จำนวนเงิน 10,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-22)

40.00

1.ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับผิดชอบลานกีฬาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา โดยสำนักงานเขตทวีวัฒนามีลานกีฬา จำนวน 22 ลาน มีอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 7 คน ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 1. ทำหน้าที่รับผิดชอบประจำสำนักงานเขต ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 1 คน โดยทำหน้าที่ดังนี้ - จัดพิมพ์เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านกีฬา - รวบรวมและจัดส่งรายงานประจำเดือนข้อมูลผู้ใช้บริการลานกีฬา - จัดทำข้อมูลลานกีฬา 2. ทำหน้าที่ดูลานกีฬาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 6 คน โดยทำหน้าที่ดังนี้ - สำรวจข้อมูล สภาพปัญหาของลานกีฬา - ประสานงานคณะกรรมการและผู้ใช้บริการลานกีฬา - จัดกิจกรรมด้านกีฬา ได้แก่ การแข่งขันกีฬา - ลงพื้นที่พัฒนาลานกีฬา ซ่อมแซมอุปกรณ์ลานกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-22)

32.00

1.ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับผิดชอบลานกีฬาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา โดยสำนักงานเขตทวีวัฒนามีลานกีฬา จำนวน 22 ลาน มีอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 7 คน ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 1. ทำหน้าที่รับผิดชอบประจำสำนักงานเขต ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 1 คน โดยทำหน้าที่ดังนี้ - จัดพิมพ์เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านกีฬา - รวบรวมและจัดส่งรายงานประจำเดือนข้อมูลผู้ใช้บริการลานกีฬา - จัดทำข้อมูลลานกีฬา 2. ทำหน้าที่ดูลานกีฬาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 6 คน โดยทำหน้าที่ดังนี้ - สำรวจข้อมูล สภาพปัญหาของลานกีฬา - ประสานงานคณะกรรมการและผู้ใช้บริการลานกีฬา - จัดกิจกรรมด้านกีฬา ได้แก่ การแข่งขันกีฬา - ลงพื้นที่พัฒนาลานกีฬา ซ่อมแซมอุปกรณ์ลานกีฬา 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน มกราคม 2564 เป็นเงิน 79,723.-บาท 3. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาลานกีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา เป็นเงิน 44,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 123,723.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-12-22)

24.00

1.ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับผิดชอบลานกีฬาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา โดยสำนักงานเขตทวีวัฒนามีลานกีฬา จำนวน 22 ลาน มีอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 7 คน ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 1.1 ทำหน้าที่รับผิดชอบประจำสำนักงานเขต ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 1 คน โดยทำหน้าที่ดังนี้ - จัดพิมพ์เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านกีฬา - รวบรวมและจัดส่งรายงานประจำเดือนข้อมูลผู้ใช้บริการลานกีฬา - จัดทำข้อมูลลานกีฬา 1.2 ทำหน้าที่ดูลานกีฬาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 6 คน โดยทำหน้าที่ดังนี้ - สำรวจข้อมูล สภาพปัญหาของลานกีฬา - ประสานงานคณะกรรมการและผู้ใช้บริการลานกีฬา - จัดกิจกรรมด้านกีฬา ได้แก่ การแข่งขันกีฬา - ลงพื้นที่พัฒนาลานกีฬา ซ่อมแซมอุปกรณ์ลานกีฬา 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 80,136.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-25)

16.00

1.ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับผิดชอบลานกีฬาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา โดยสำนักงานเขตทวีวัฒนามีลานกีฬา จำนวน 22 ลาน มีอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 7 คน ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 1. ทำหน้าที่รับผิดชอบประจำสำนักงานเขต ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 1 คน โดยทำหน้าที่ดังนี้ - จัดพิมพ์เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านกีฬา - รวบรวมและจัดส่งรายงานประจำเดือนข้อมูลผู้ใช้บริการลานกีฬา - จัดทำข้อมูลลานกีฬา 2. ทำหน้าที่ดูลานกีฬาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 6 คน โดยทำหน้าที่ดังนี้ - สำรวจข้อมูล สภาพปัญหาของลานกีฬา - ประสานงานคณะกรรมการและผู้ใช้บริการลานกีฬา - จัดกิจกรรมด้านกีฬา ได้แก่ การแข่งขันกีฬา - ลงพื้นที่พัฒนาลานกีฬา ซ่อมแซมอุปกรณ์ลานกีฬา 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 74,174.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-26)

8.00

26/10/2563 : 1.ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับผิดชอบลานกีฬาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา โดยสำนักงานเขตทวีวัฒนามีลานกีฬา จำนวน 22 ลาน มีอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 7 คน ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 1. ทำหน้าที่รับผิดชอบประจำสำนักงานเขต ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 1 คน โดยทำหน้าที่ดังนี้ - จัดพิมพ์เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านกีฬา - รวบรวมและจัดส่งรายงานประจำเดือนข้อมูลผู้ใช้บริการลานกีฬา - จัดทำข้อมูลลานกีฬา 2. ทำหน้าที่ดูลานกีฬาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 6 คน โดยทำหน้าที่ดังนี้ - สำรวจข้อมูล สภาพปัญหาของลานกีฬา - ประสานงานคณะกรรมการและผู้ใช้บริการลานกีฬา - จัดกิจกรรมด้านกีฬา ได้แก่ การแข่งขันกีฬา - ลงพื้นที่พัฒนาลานกีฬา ซ่อมแซมอุปกรณ์ลานกีฬา 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 77,846.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร
:60%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สำรวจความต้องการอุปกรณ์กีฬาของลานกีฬา
:5%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้แก่ลานกีฬา
:5%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลรายงานผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3450

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3450

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-817

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **