ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50480000-3451

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสุนทร แย้มเดช โทร. 5537

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ทำให้สภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครประชาชนต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ จนทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหายาเสพติดแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว วิธีการหนึ่งที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ คือ การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง สำนักงานเขตทวีวัฒนาจึงจัดกิจกรรมการออกกำลังกายแอโรบิก และไทเก๊ก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และเรียนรู้วิธีการ/ท่าทางการออกกำลังกายที่ถูกวิธีจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์

50481000/50481000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน เด็ก และประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด 3.1.2 เพื่อเด็ก เยาวชน และประขาชน มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 3.1.3 เพื่อให้เกิดความสามัคคีและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน โดยใช้กิจกรรมต่างๆ เป็นสื่อนำ 3.1.4 จัดหาสถานที่ให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกกำลังกาย

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมออกกำลังกาย จำนวน 2 กิจกรรม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 ดังนี้ 1. จัดกิจกรรมแอโรบิค จำนวน 15 ลาน 2. จัดกิจกรรมไทเก๊ก จำนวน 1 ลาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-10)

100.00

สรุปผลการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ดังนี้ 1. ดำเนินการจัดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกาย จำนวน 2 กิจกรรม 1.1 กิจกรรมการเต้นแอโรบิค จำนวน 15 ลานกีฬา 1. ลานสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 2. ลานกีฬาโรงเรียนวัดปุรณาวาส 3. ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ 4. ลานกีฬาชุมชนพุทธมณฑลสาย 2 5. ลานกีฬาหมู่บ้านสุขทวีวิลเลจ 6. ลานกีฬาโรงเรียนคลองทวีวัฒนา 7. ลานกีฬาสำนักงานเขตทวีวัฒนา 8. ลานกิจกรรมธารถวิล 9. ลานกีฬาศาลาธรรมสพน์ ซอย 26 10. ลานกีฬาหมู่บ้านอมรชัย 3 11. ลานกิจกรรมคราประยูร 12. ลานกีฬาหมู่บ้านพระปิ่น 2 บรมราชชนนี 70 13. ลานกีฬาหมู่บ้านพระปิ่น 2 ฝั่งศาลาธรรมสพน์ 17 14. ลานกีฬาหมู่บ้านพระปิ่น 2 โซนเฟื่องฟ้า 15. ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านพรรณพฤกษา 1.2 กิจกรรมไทเก๊ก จำนวน 1 ลานกีฬา คือ ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรออกกำลัง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - เดือนเมษายน 2564 เป็นเงิน 340,250.-บาท 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมดูแลลานกีฬา ที่มีกิจกรรมการออกกำลังกาย และให้บริการกับสมาชิกที่มาออกกำลังกาย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - เดือนเมษายน 2564 เป็นเงิน 46,700.-บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 386,950.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-25)

90.00

งดการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-22)

80.00

งดการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-06-24)

72.00

งดการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-05-21)

64.00

21/05/2564 : 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ - จัดกิจกรรมแอโรบิค จำนวน 15 แห่ง - จัดกิจกรรมไทเก๊ก จำนวน 1 แห่ง 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา ในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ประจำเดือน เมษายน 2564 เป็นเงิน 2,400.-บาท 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ประจำเดือน เมษายน 2564 เป็นเงิน 35,250.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,650.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-04-22)

56.00

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ - จัดกิจกรรมแอโรบิค จำนวน 15 แห่ง - จัดกิจกรรมไทเก๊ก จำนวน 1 แห่ง 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา ในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ประจำเดือน มีนาคม 2564 เป็นเงิน 10,000.-บาท 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 54,250.-บาท ประจำเดือน มีนาคม 2564 เป็นเงิน 78,250.-บาท รวมเป็นเงิน 132,500.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 142,500.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-03-25)

48.00

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ - จัดกิจกรรมแอโรบิค จำนวน 15 แห่ง - จัดกิจกรรมไทเก๊ก จำนวน 1 แห่ง 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา ในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 8,100.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-22)

40.00

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ - จัดกิจกรรมแอโรบิค จำนวน 15 แห่ง - จัดกิจกรรมไทเก๊ก จำนวน 1 แห่ง 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ประจำเดือน มกราคม 2564 เป็นเงิน 40,500.-บาท และดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา ในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ประจำเดือน มกราคม 2564 เป็นเงิน 8,100.-บาท รวมเป็นเงิน 48,600.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-22)

32.00

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ - จัดกิจกรรมแอโรบิค จำนวน 15 แห่ง - จัดกิจกรรมไทเก๊ก จำนวน 1 แห่ง 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 66,250.-บาท และดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา ในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 9,200.-บาท รวมเป็นเงิน 75,450.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-12-22)

24.00

1. ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และดำเนินการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ - จัดกิจกรรมแอโรบิค จำนวน 15 แห่ง - จัดกิจกรรมไทเก๊ก จำนวน 1 แห่ง 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 65,750.-บาท และดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา ในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 8,900.-บาท รวมเป็นเงิน 74,650.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-25)

16.00

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ - จัดกิจกรรมแอโรบิค จำนวน 15 แห่ง - จัดกิจกรรมไทเก๊ก จำนวน 1 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างการประสานงานกับวิทยากร และดำเนินการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ - จัดกิจกรรมแอโรบิค จำนวน 15 แห่ง - จัดกิจกรรมไทเก๊ก จำนวน 1 แห่ง และขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ติดต่อวิทยากรนำเต้นแอโรบิค
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนำเต้นแอโรบิค
:50%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3451

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3451

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-817

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **