ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 50480000-3452

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายคณาสิทธิ์ หลายศิริเรืองไร โทร. 5537

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 จำนวน 50 ศูนย์ ในพื้นที่ 26 เขตชั้นนอก เป็นศูนย์กลางให้แก่เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกร ในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการ ณ จุดเดียว ซึ่งเขตทวีวัฒนา เป็นเขตหนึ่งที่มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ฯ ประจำแขวงทวีวัฒนา และประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรและข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่ยุวเกษตรกร เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

50481000/50481000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นสถานที่ทำการทดลอง วิจัย และพัฒนาผลิตผลการเกษตรเพื่อบริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ให้เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง 3.1.2 เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการเกษตรประจำแขวง เป็นศูนย์กลางให้แก่เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้สามารถเป็นศูนย์กลางของข้อมูลด้านการเกษตร บริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรกรประจำแขวง จัดซื้อวัสดุเกษตร และวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเษตร และจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-10)

100.00

สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทวีวัฒนา และแขวงศาลาธรรมสพน์ จำนวน 2 ศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จำนวน 2 ศูนย์ เป็นเงิน 45,200.-บาท เรียบร้อยแล้ว 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ วัสดุการเกษตร วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 113,800.-บาท เรียบร้อยแล้ว รวมเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 159,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-25)

90.00

งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-22)

80.00

งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-06-24)

72.00

1. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-05-21)

64.00

21/05/2564 : ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-04-22)

56.00

1. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 16,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-03-25)

48.00

1. ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทวีวัฒนา 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา เป็นเงิน 24,100.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-22)

40.00

ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-22)

32.00

ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-12-22)

24.00

1. ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา เป็นเงิน 21,100.-บาท 3. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร เป็นเงิน 97,800.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 118,900.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-25)

16.00

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน และขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทวีวัฒนา และแขวงศาลาธรรมสพน์
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุ
:40%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินการ และรายงานผล
:5%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3452

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3452

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-817

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **