ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50480000-3454

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสิรีธร บุญคงมา โทร. 5537

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ในสภาวะปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม ยิ่งมีความเจริญทางเศรษฐกิจมากเพียงใด ก็จำเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ คือมีความรู้ความสามารถมีความอดทนขยันขันแข็งในการทำงาน รวมถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสังคมและจิตใจ และปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ปัญหาการว่างงาน กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขบรรเทาปัญหาต่าง ๆ ให้ผ่อนคลายลง โดยกำหนดมาตรการเสริมสร้างการแก้ไขปัญหาคนจนในเมืองขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งที่ให้ประชาชนที่ว่างงาน หรือผู้ที่มีรายได้น้อยได้มีโอกาสฝึกอบรมเสริมสร้างวทักษะวิชาชีพอื่น ๆ ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้

50481000/50481000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพิ่มทักษะความรู้ให้กับประชาชนและผู้สนใจ ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมในวิชาชีพที่สนใจ เพื่อเป็นอาชีพเสริม เป็นการเพิ่มพูนรายได้ 3.1.2 เพื่อลดอัตราการว่างงานในชุมชน และประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3.1.3 เพื่อให้ประชาชนรวมตัวกันทำเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน 3.1.4 เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตทวีวัฒนาและพื้นที่ใกล้เคียงให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนาและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 6 หลักสูตร ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 25 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-10)

100.00

สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวนเงิน 40,020.-บาท 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ ดังนี้ - วันที่ 20 มีนาคม 2564 วิชาศิลปะประดิษฐ์ (ไม้มงคล) ณ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ - วันที่ 21 มีนาคม 2564 วิชาศิลปะประดิษฐ์ (ไม้มงคล) ณ ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ้ พาร์ค - วันที่ 27 มีนาคม 2564 วิชาศิลปะประดิษฐ์ (ไม้มงคล) ณ ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ้ พาร์ค - วันที่ 28 มีนาคม 2564 วิชาศิลปะประดิษฐ์ (ไม้มงคล) ณ ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ - วันที่ 3 เมษายน 2564 วิชางานผ้าญี่ปุ่น ณ ชุมชนวัดปุรณาวาส - วันที่ 4 เมษายน 2564 วิชางานผ้าญี่ปุ่น ณ ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ้ พาร์ค - วันที่ 17 เมษายน 2564 วิชางานผ้าญี่ปุ่น ณ ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ้ พาร์ค - วันที่ 18 เมษายน 2564 วิชางานผ้าญี่ปุ่น ณ ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ้ พาร์ค - วันที่ 24 เมษายน 2564 วิชาศิลปประยุกต์ ณ ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ้ พาร์ค - วันที่ 25 เมษายน 2564 วิชาศิลปประยุกต์ ณ ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ้ พาร์ค 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 12,500.-บาท 4. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา เดือนมีนาคม - เมษายน 2564 เป็นเงิน 4,200.-บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน 56,720.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-25)

90.00

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา เดือนมีนาคม - เมษายน 2564 เป็นเงิน 4,200.-บาท และงดการจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-22)

80.00

งดการจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-06-24)

72.00

งดการจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-05-21)

64.00

21/05/2564 : 1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 7,500.-บาท 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ - เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 วิชาศิลปประยุกต์ ณ ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ้ พาร์ค - เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 วิชาศิลปประยุกต์ ณ ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ้ พาร์ค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-04-22)

56.00

1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 5,000.-บาท 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ - วันที่ 27 มีนาคม 2564 วิชาศิลปะประดิษฐ์ (ไม้มงคล) ณ ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ้ พาร์ค - วันที่ 28 มีนาคม 2564 วิชาศิลปะประดิษฐ์ (ไม้มงคล) ณ ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ - วันที่ 3 เมษายน 2564 วิชางานผ้าญี่ปุ่น ณ ชุมชนวัดปุรณาวาส - วันที่ 4 เมษายน 2564 วิชางานผ้าญี่ปุ่น ณ ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ้ พาร์ค - วันที่ 17 เมษายน 2564 วิชางานผ้าญี่ปุ่น ณ ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ้ พาร์ค - วันที่ 18 เมษายน 2564 วิชางานผ้าญี่ปุ่น ณ ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ้ พาร์ค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-25)

35.00

1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวนเงิน 40,020.-บาท 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 วิชาศิลปะประดิษฐ์ (ไม้มงคล) ณ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 วิชาศิลปะประดิษฐ์ (ไม้มงคล) ณ ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ้ พาร์ค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-22)

25.00

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมวิชาชีพ และประสานงานกับวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-22)

20.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-22)

15.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนงาน กำหนดการในการจัดกิจกรรมและมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆให้ประชาชนทั่วไปรับทราบเพื่อทราบข้อมูล และกำหนดการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรม 6 หลักสูตร
:60%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
:15%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3454

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3454

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-817

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **