ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50480000-3456

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางจินตนา กลมเกลา โทร. 5537

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ตามหลัก "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยคำนึงถึงความดี และความพอประมาณอย่างมีเหตุผล มีระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้อยู่ดีมีสุข กรุงเทพมหานครได้น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าว มากำหนดเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งโอกาส ทุกคนตั้งตัวและเติบโตได้ และได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมและแก้ไขปัญหาหนี้สินขึ้น เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำประชาชนให้รู้จักการบริหารจัดการรายได้ของตนเองหรือครอบครัว ส่งเสริมวินัยในการออม แนะนำช่องทางการเพิ่มคุณค่าของการออม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นประโยชน์ของการออมเงิน และวิธีการออมเงินอย่างถูกต้อง

50481000/50481000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีวินัยทางการเงิน โดยมีการเก็บออมเงินของครอบครัวเพิ่มขึ้น อันเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว 3.1.2 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักบริหารเงินออม จัดสรรเงินออม และใช้เงินออมให้เป็นทุนในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 3.1.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถบริหารจัดการเรื่องการใช้จ่ายเงิน และลดปัญหาความยากจน 3.1.4 เพื่อส่่งเสริมการวางแผนทางการเงิน เพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน เพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในชุมชนและประชาชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา 3.2.2 จัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้เรื่องการบริหารการเงิน แนะนำวิธีการทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายอย่างง่าย ตรวจสอบสุขภาพทางการเงินให้กับประชาชนในชุมชน และประชาชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 8 ครั้ง /ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-10)

100.00

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน แนะนำการทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย ตรวจสุขภาพทางการเงิน ดังนี้ 1. ดำเนินการออกหน่วยรณรงค์ให้ความรู้ จำนวน 3 ครั้ง 1.1 ดำเนินการออกหน่วยรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการออม การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนวัดปุรณาวาส 1.2 ดำเนินการออกหน่วยรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการออม การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ณ ชุมชนเจ้าพระยาร่วมใจ 1.3 ดำเนินการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ และสอนการทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม เป็นเงิน 20,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-08-25)

85.00

งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-22)

70.00

งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-24)

65.00

งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-21)

60.00

21/05/2564 : ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับใช้ในการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ และสอนการทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-22)

50.00

ดำเนินการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ และสอนการทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-25)

40.00

1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม เป็นเงิน 20,000.-บาท 2. ดำเนินการออกหน่วยรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการออม การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนวัดปุรณาวาส 3. ดำเนินการออกหน่วยรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการออม การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ณ ชุมชนเจ้าพระยาร่วมใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-22)

25.00

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-22)

20.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-22)

15.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์โครงการ และดำเนินการตามโครงการ
:85%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดตาม ประเมินผลโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3456

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3456

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-817

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **