ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ิกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 50480000-3457

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวมาณิตา เทพยา โทร. 5510

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนของสำนักงานเขต มีความจำเป็นจะต้องปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือพัฒนาเพื่อให้การปฏิบัติงานต่างๆเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีคุณภาพในการปฏิบัติงาน

50480100/50480100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานนำเสนอนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มความสามารถหรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหน่วยงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-10)

100.00

10/09/2564 : สำนักงานเขตทวีวัฒนาได้ดำเนินการจัดทำนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยการจัดทำ LINE Official Account เขตทวีวัฒนา ในชื่อไลน์ THAWI Connect เพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการประชาชน โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบและใช้บริการ LINE Official Account เขตทวีวัฒนา ในการติดต่อสอบถาม นัดหมายการเข้ารับบริการ โดยเริ่มให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีผู้ที่เพิ่ม LINE “THAWI Connect” เป็นเพื่อนจำนวน 132 คน และมีผู้ติดตามทั้งหมดจำนวน 126 คน มีประชาชนเข้ามาใช้บริการติดต่อสอบถามข้อมูลจำนวน 126 คน ซึ่งถือว่าได้ผลตอบรับค่อนข้างดีพอสมควร มีประชาชนเข้ามาติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการมาติดต่อในเรื่องต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-26)

95.00

26/08/2564 : อยู่ระหว่างการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบและใช้บริการ Line Official Account เขตทวีวัฒนา ในชื่อไลน์ THAWI Connect ในการติดต่อสอบถาม นัดหมายการเข้ารับบริการ โดยเริ่มให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ขณะนี้มีผู้เข้ามาใช้บริการจำนวน 112 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-27)

90.00

27/07/2564 : อยู่ระหว่างการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบและใช้บริการ Line Official Account เขตทวีวัฒนา ในชื่อไลน์ THAWI Connect ในการติดต่อสอบถาม นัดหมายการเข้ารับบริการ โดยเริ่มให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ขณะนี้มีผู้เข้ามาใช้บริการจำนวน 103 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-28)

80.00

28/06/2564 : อยู่ระหว่างการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบและใช้บริการ Line Official Account เขตทวีวัฒนา ในชื่อไลน์ THAWI Connect ในการติดต่อสอบถาม นัดหมายการเข้ารับบริการ โดยเริ่มให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-27)

70.00

27/05/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำนวัตกรรม โดยการจัดทำ Line Official Account เขตทวีวัฒนา เพื่อให้บริการประชาชน โดยมีการจัดทำรูปแบบและข้อความตอบกลับอัตโนมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-27)

60.00

27/04/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำนวัตกรรม โดยการจัดทำ Line Official Account เขตทวีวัฒนา เพื่อให้บริการประชาชน โดยมีการจัดทำรูปแบบและข้อความตอบกลับอัตโนมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-23)

50.00

23/03/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดทำนวัตกรรม โดยการจัดทำ Line Official Account เขตทวีวัฒนา เพื่อให้บริการประชาชนโดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานและประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นพร้อมกำหนดรูปแบบในการจัดทำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-23)

40.00

23/02/2564 : คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีมติให้หน่วยงานแก้ไขปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมิน และสำนักงานเขตทวีวัฒนาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโครงการและนำส่งโครงการให้สำนักงาน ก.ก.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-26)

30.00

26/1/2564 : มีการดำเนินงาน โดยจัดทำเอกสารการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส่งสำนักงาน ก.ก.ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 ดังนี้ 1. แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรม จำนวน 20 ชุด 2. แบบสรุปผลการคัดเลือกความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมและรายงานการประชุมฯ 3. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยนำเสนอเรื่องการจัดทำ Line Official Account เขตทวีวัฒนา 4. แบบฟอร์มนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 5. คลิปวีดีโอการนำเสนอโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-24)

20.00

24/12/2563 : มีการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ค้นหาและรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาหรือความต้องการที่จะพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานจากฝ่ายต่างๆ จำนวน 20 เรื่อง 2. ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกแนวคิด 1 แนวคิด เพื่อนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดทำเป็นโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 3. อยู่ระหว่างการนำแนวคิดที่ได้รับการคัดเลือกมาจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการค้นหาและรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาหรือความต้องการที่จะพัฒนางานจากทุกงานในสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ค้นหาและรวบรวมแนวคิดหรือความต้องการที่จะพัฒนางาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมคัดเลือกแนวคิดเพื่อนำมาพัฒนา
:20%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:นำเสนอโครงการนวัตกรรม
:20%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการพัฒนานวัตกรรม
:20%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:นำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
:20%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3457

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3457

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-814

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **