ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50480000-3459

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2564)

45

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45

นางอัญชลี รังษึสุทธิรัตน์ โทร. 5529

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล บังคับบัญชาการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับ และผู้นำกลุ่ม หรือรองผู้นำกลุ่มลูกเสือและยุวกาชาดที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม จะมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำหมู่ลูกเสือหรือผู้นำหน่วยยุวกาชาดที่ดี ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ยุวกาชาด เป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครด้วยกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อได้ สำนักงานเขตทวีวัฒนาจึงจัดทำโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตร วิธีการของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติและสภากาชาดไทยกำหนด

50480700/50480700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม 2. ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความรับผิดชอบร่วมกันซึ่งก่อให้เกิดความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกัน 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และบทบาทของตนเองในฐานะของผู้นำ 4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นให้เป็นไปในทางเดียวกัน 5. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปช่วยพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดในโรงเรียนของตนได้

เป้าหมายของโครงการ

จัดให้มีการฝึกอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือสามัญจำนวน ๔๐ คน และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดจำนวน ๔๐ คน ที่ได้รับการคัดเลือกจาก ๖ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-08-21)

45.00

21/08/2564 : สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีหนังสือที่ กท 8607/1348 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ได้เกิดการเเพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-07-25)

45.00

25/07/2564 : ด้วยสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ทำให้ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-06-21)

40.00

21/06/2564 : อยู่ระหว่างชลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรค COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-05-24)

35.00

24/05/2564 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา วางเเผนดำเนินการจัดกิจกรรมใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-04-18)

30.00

18/04/2564 : โรงเรียนวางแผนการจัดกิจกรรม โดยดำเนินการใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-03-26)

25.00

26/03/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว โรงเรียนวางแผนการจัดการอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-25)

20.00

2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับเงินประจำงวดแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-01-26)

12.00

1/26/2021 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและพิจารณาคัดเลือกสถานที่ในการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-25)

10.00

12/25/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และวางแผนการจัดฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-26)

7.00

11/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

10/27/2020 : จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการฝึกอบรม ณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา
:65%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินการและรายงานเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3459

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3459

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-817

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **