ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชุมครู : 50480000-3460

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2564)

45

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45

นางอัญชลี รังษีสุทธิรัตน์ โทร. 5529

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามาตรา 89 (21) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มีนโยบายการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและส่งเสริมพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ สนับสนุนสวัสดิการรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การประชุมสัมมนาครูเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยถ่ายทอดนโยบายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนโยบายด้านการศึกษาและเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสำนักงานเขต นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเหี่ยวกับหลักการปฏิบัติราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนาให้เป็นไปในทางเดียวกัน

50480700/50480700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้รับทราบนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร แนวคิดและแนวทางในการจัดการศึกษา 2. เพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครของโรงเรียนในสังกัดเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน เกิดปฏิสัมพันธ์ในการดูแลช่วยเหลือพัฒนาวิชาชีพซึ่งกันและกัน 4. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสำนักงานเขต

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลาหรทางการศึกษากรุงเทพมหานครของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต จำนวน 340 คน ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้รับทราบนโยบายด้านการศึกษาและมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-08-21)

45.00

21/08/2564 : สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีหนังสือที่ กท 8607/1348 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ได้เกิดการเเพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-07-25)

45.00

ด้วยสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ทำให้ฝ่ายการศึกษา ไม่สามารถจัดกิจกรรมการประชุม ตามที่กำหนด ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ได้ จึงชะลอการจัดกิจกรรมออกไปโดยไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-06-21)

40.00

21/06/2564 : ด้วยสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ทำให้ฝ่ายการศึกษา ไม่สามารถจัดกิจกรรมการประชุมตามที่กำหนด ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ได้ จึงชะลอการจัดกิจกรรมออกไปโดยไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-05-24)

35.00

24/05/2564 : ด้วยสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ทำให้ฝ่ายการศึกษา ไม่สามารถจัดกิจกรรมการประชุม ตามที่กำหนด ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ได้ จึงชะลอการจัดกิจกรรมออกไปโดยไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-04-18)

30.00

18/04/2564 : ประสานผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยกำหนดจัดประชุมแก่ข้าราชการครูฯ ในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา จำนวน 340 คน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-03-26)

25.00

26/03/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างวางแผนการจัดประชุมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-25)

20.00

2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ได้รับเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดวันในการจัดการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-26)

15.00

1/26/2021 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและพิจารณาคัดเลือกสถานที่ในการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-25)

10.00

12/25/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและวางแผนการจัดการประชุมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-26)

7.00

11/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

10/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุม
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา
:65%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินการและรายงานเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3460

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3460

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-817

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **