ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50480000-3461

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางอัญชลี รังษีสุทธิรัตน์ โทร. 5529

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนส่วนหนึ่งและจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และในด้านการจัดการเรียนการสอน แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติม อันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกันและโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา ดังนั้น เพื่อให้งบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนเพียงพอต่อการดำเนินการ กรุงเทพมหานครจึงจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม

50480700/50480700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน ๒. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่อง งบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน ๓. เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่นที่ต้องจัดสรรงบประมาณ สมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

เป้าหมายของโครงการ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา 7 โรงเรียน ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดพละ/ชุดนอนอนุบาล และประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน จำนวน 6,615 คน อัตราคนละ 600 บาท

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-10)

100.00

10/09/2564 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 1. ค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน 7 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 6,668 คน ๆ ละ 137 บาท กำหนดคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น. ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. 2. จัดซื้อชุดลูกเสือสำรองและชุดยุวกาชาด ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดปุรณาวาส จำนวน 995 คน 3. จัดซื้อชุดลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส จำนวน 325 คน 4. จ้างเหมาตัดเย็บชุดพละระดับชั้นอนุบาล1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 โรงเรียน จำนวน 6,688 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-08-21)

60.00

21/08/2564 : โรงเรียนในสังกัดสจัดหาอุปกรณ์การเรียนและประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-07-25)

45.00

25/07/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนดำเนินการจัดทำรายละเอียด ข้อกำหนด เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว ด้วยสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้นักเรียนมีการเรียนผ่านระบบออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-06-21)

35.00

21/06/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนดำเนินการจัดทำรายละเอียด ข้อกำหนด เพื่อจัดหาชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุดนอน และการประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้เปิดการเรียนการสอนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้นักเรียนมีการเรียนผ่านระบบออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-05-24)

30.00

24/05/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนดำเนินการวางเเผนจัดทำรายละเอียด ข้อกำหนด เพื่อจัดหาชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุดนอน และการประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-04-18)

25.00

18/04/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนดำเนินการวางเเผนจัดทำรายละเอียด ข้อกำหนด เพื่อจัดหาชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุดนอน และการประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-26)

20.00

26/03/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-25)

15.00

2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินงวด โดยจะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-01-26)

12.00

1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินงวด โดยจะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-25)

10.00

12/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด โดยจะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-26)

7.00

11/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

10/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำบัญชีจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
:75%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินการและรายงานเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3461

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3461

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-817

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **