ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50480000-3463

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางอัญชลี รังษีสุทธิรัตน์ โทร. 5529

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการมีบทบาทมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนได้มีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันอภิปรายถึงปัญหา สรุปปัญหาตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ก้าวหน้าต่อไป

50480700/50480700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน 2. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 1. โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน 4 ครั้ง 2. สำนักงานเขตมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน 1 ครั้ง 2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ด้านคุณภาพ 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนในการดำเนินงานในโรงเรียน 2. เกิดเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ระหว่างโรงเรียนและระหว่างสำนักงานเขต 3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ได้สนับสนุนการดำเนินกิจการในโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน ทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-12)

100.00

- สำนักงานเขตทวีวัฒนา จัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 จำนวน 1 วัน ณ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา วันที่ 5 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 24 คน - โรงเรียนในสังกัด 7 จำนวนโรงเรียนดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องประชุมของแต่ละโรงเรียน ๆละ 4 ครั้ง มีคณะกรรมการของแต่ละโรงเรียน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดดิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ทำให้มีการจัดการประชุมได้ไม่ครบตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. โรงเรียนคลองต้นไทร จำนวน 15 คน ไม่ได้จัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดดิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา จำนวน 15 คน ประชุม จำนวน 1 ครั้ง (วันที่ 1 พ.ย.63) 3. โรงเรียนคลองบางพรหม จำนวน 15 คน ประชุมจำนวน 1 ครั้ง (วันที่ 6 ธ.ค.63) 4. โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ จำนวน 15 คน ไม่ได้จัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดดิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 5. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม จำนวน 15 คน ประชุมจำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 18 ธ.ค.63 , วันที่ 5 ก.พ.64, วันที่ 21 พ.ค. 64, วันที่ 16 ก.ค. 64 6. โรงเรียนวัดปุรณาวาส จำนวน 15 คน ประชุมจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 6 ธ.ค. 63 ,วันที่ 19 ก.พ.64 7. โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส จำนวน 15 คน -

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-21)

80.00

21/08/2564 : สำนักงานเขตทวีวัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง และเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนอยู่ระหว่างเตรียมการประุชมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-25)

80.00

25/07/2564 : สำนักงานเขตทวีวัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง และเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนอยู่ระหว่างเตรียมการประุชมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-21)

75.00

21/06/2564 : สำนักงานเขตทวีวัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง และเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนอยู่ระหว่างเตรียมการประุชมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-24)

70.00

24/05/2564 : สำนักงานเขตทวีวัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง และเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนอยู่ระหว่างเตรียมการประุชมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-18)

60.00

18/04/2564 : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 24 คนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสรุปรายงานผลการประชุมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-26)

40.00

26/03/2564 : ฝ่ายการศึกษา จัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 จำนวน 1 วัน ณ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา วันที่ 5 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนน 24 คน โรงเรียนวัดปุรณาวาส ,โรงเรียนคลองต้นไทร เบิกจ่ายค่าวัสดุในการประชุม ฯ โรงเรียนละ 4,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-25)

30.00

2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา 7 โรงเรียน ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมการไว้ใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ภาคเรียนที่ 2/2563 และภาคเรียนที่ 1/2564) โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าวัสดุ โรงเรียนละ 4,500 บาท สำนักงานเขตทวีวัฒนา กำหนดจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในวันที่ 5 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-26)

20.00

26/01/2564 :อยู่ระหว่างขั้นตอนที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา 7 โรงเรียน ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมการไว้ใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ภาคเรียนที่ 2/2563 และภาคเรียนที่ 1/2564) โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าวัสดุ โรงเรียนละ 4,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-25)

15.00

25/12/2563 : โรงเรียนประชุมวางแผนการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมของแต่ละโรงเรียน และมีคณะกรรมการของแต่ละโรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนคลองต้นไทร จำนวน 15 คน 2. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา จำนวน 15 คน 3. โรงเรียนคลองบางพรหม จำนวน 15 คน 4. โรงเรียนคลองต้นไทร จำนวน 15 คน 5. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม จำนวน 15 คน 6. โรงเรียนวัดปุรณาวาส จำนวน 15 คน 7. โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส จำนวน 15 คน โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการจัดประชุม ฯ จำนวน 3 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

11/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติเงินประจำวงดแล้วและจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเพื่อจัดประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

10/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โรงเรียนจัดสัมมนา จำนวน 4 ครั้ง
:65%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา แบบไป-กลับ จำนวน 1 วัน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3463

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3463

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-817

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **