ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50480000-3464

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางอัญชลี รังษีสุทธิรัตน์ โทร. 5529

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของประเทศ ดังนั้นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าวตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สำนักการศึกษาในฐานะเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องนำแผนมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการโครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน

50480700/50480700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองมีสัมพันธภาพที่ดีโดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ด้านคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-12)

100.00

12/09/2564 : โรงเรียนประชุมวางแผนการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมของแต่ละโรงเรียน และมีคณะกรรมการของแต่ละโรงเรียนๆละ 2 ครั้ง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดดิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ทำให้มีการจัดการประชุมได้ไม่ครบตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ดังนี้ 1. โรงเรียนคลองต้นไทร จำนวน 12 คน ไม่ได้จัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดดิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา จำนวน 12 คน ไม่ได้จัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดดิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3. โรงเรียนคลองบางพรหม จำนวน 12 คน ประชุมจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 6 ธ.ค. 63 , วันที่ 5 เม.ย.64 4. โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ จำนวน 12 คน ไม่ได้จัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดดิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 5. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม จำนวน 12 คน ประชุมจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 22 ม.ค.64 , วันที่ 26 มี.ค.64 6. โรงเรียนวัดปุรณาวาส จำนวน 12 คน ประชุมจำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 6 ธ.ค. 63 7. โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส จำนวน 12 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-08-21)

65.00

21/08/2564 : โรงเรียนในสังกัดมีการจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครองจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และครั้งที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-07-25)

65.00

25/07/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนเตรียมจัดการประชุมสัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครอง โดยจะเริ่มดำเนินการในระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-06-21)

55.00

21/06/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนเตรียมจัดการประชุมสัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครอง โดยจะเริ่มดำเนินการในระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-24)

50.00

24/05/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนเตรียมจัดการประชุมสัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครอง โดยจะเริ่มดำเนินการในระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-18)

40.00

18/04/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนวางแผนจัดการประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ ในภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-26)

35.00

26/03/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดปรระชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดย โรงเรียนวัดปุรณาวาสเบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บา่ท โรงเรียนคลองต้นไทร เบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,300 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-25)

25.00

2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดวันในการจัดการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-26)

20.00

26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา 7 โรงเรียน ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมการไว้ใช้ในการประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (ภาคเรียนที่ 2/2563 และภาคเรียนที่ 1/2564) โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าวัสดุ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนละ 1,800 บาท จำนวน 4 โรงเรียน เป็นเงิน 7,200 บาท โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนละ 1,300 บาท จำนวน 3 โรงเรียน เป็นเงิน 3,900 บาท รวมทั้งสิ้น 11,100 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-25)

15.00

25/12/2563 : โรงเรียนประชุมวางแผนการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมของแต่ละโรงเรียน และมีคณะกรรมการของแต่ละโรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนคลองต้นไทร จำนวน 12 คน 2. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา จำนวน 12 คน 3. โรงเรียนคลองบางพรหม จำนวน 12 คน 4. โรงเรียนคลองต้นไทร จำนวน 12 คน 5. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม จำนวน 12 คน 6. โรงเรียนวัดปุรณาวาส จำนวน 12 คน 7. โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส จำนวน 12 คน โรงเรียนมีการจัดซื้อวัสดุในการจัดประชุม จำนวน 3 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

11/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติเงินประจำวงดแล้วและจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเพื่อจัดประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

10/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โรงเรียนจัดสัมมนา จำนวน 2 ครั้ง
:85%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3464

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3464

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-817

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **