ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเกษตรปลอดสารพิษ : 50480000-3466

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางอัญชลี รังษีสุทธิรัตน์ โทร. 5529

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการให้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าของโรงเรียนทำการเกษตรผักปลอดสารพิษ ทางโรงเรียนวัดปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา ได้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๙ เพื่อนำผลผลิตส่งเข้าร่วมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนและดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน

50480700/50480700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อฝึกทักษะด้านการเกษตรปลอดสารพิษให้กับนักเรียน 2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ 4. เพื่อผลิตผักปลอดสารพิษให้กับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 5. เพื่อสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

นักเรียนโรงเรียนวัดปุรณาวาส ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับความรู้วิชาเกษตรและได้ลงมือปฏิบัติจริง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-04-25)

100.00

25/04/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-26)

60.00

26/03/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาส ดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 100 คน

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-25)

50.00

2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดปุรณาวาสจัดซื้อวัสดุเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ความรู้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-26)

20.00

26/01/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสมในการดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-25)

15.00

25/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้ความรู้แก่นักเรียนก่อนลงมือปฏิบัติจริง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

11/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว โรงเรียนวัดปุรณาวาสได้จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

10/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โรงเรียนจัดทำแผนการสอน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนดำเนินการสอน ณ โรงเรียนวัดปุรณาวาส
:75%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินการและรายงานเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3466

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3466

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-817

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **