ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย : 50480000-3467

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2564)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

นางอัญชลี รังษีสุทธิรัตน์ โทร. 5529

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่าง ๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น จึงได้จัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยขึ้นเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

50480700/50480700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด ๒. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ๓. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด ๔. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 709 คน ด้านคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-08-21)

50.00

21/08/2564 : สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีหนังสือที่ กท 8607/1404 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 16 - ฉบับที่ 30 โดยห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของบุคคลที่อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-07-25)

50.00

25/07/2564 : โรงเรียนในสังกัด กำลังดำเนินการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-06-21)

40.00

21/06/2564 : โรงเรียนในสังกัด กำลังดำเนินการจัดหาชุดและอุปกรณ์ และวางเผนการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-05-24)

30.00

24/05/2564 : โรงเรียนในสังกัด กำลังดำเนินการจัดหาชุดและอุปกรณ์ และวางเผนการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีการเลื่อนเปิดภาคเรียนเนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-04-18)

25.00

18/04/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนดำเนินการวางเเผนจัดทำรายละเอียด จัดหาอุปกรณ์และชุดว่ายน้ำให้กับนักเรียนชั้น ป. 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-26)

20.00

26/03/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับ 6 โรงเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป. 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-25)

15.00

2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด โดยจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-01-28)

12.00

28/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด โดยเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-25)

10.00

25/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด โดยจะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-26)

7.00

11/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

10/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โรงเรียนดำเนินการจัดหาสระว่ายน้ำพร้อมผู้ฝึกสอน จัดหาชุดว่ายน้ำและพาหนะเดินทางเพื่อนำนักเรียนไปเรียนว่ายน้ำ
:85%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3467

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3467

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-817

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **