ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร : 50480000-3470

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2564)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

นางอัญชลี รังษีสุทธิรัตน์ โทร. 5529

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กิจการยุวกาชาดได้รับการสถาปนาขึ้นโดยจอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริบัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์พินิจ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๔๖๕ มีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกยุวกาชาดมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังให้ยุวกาชาดมีจิตอาสา รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ กำหนดให้กิจกรรมยุวกาชาดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาเห็นว่ากิจกรรมยุวกาชาดสามารถทำให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี มีความเสียสละและบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์

50480700/50480700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๒. เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวกาชาดไทย ๓. เพื่อส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ - สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชา จำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมประกอบพิธีปฏิภาณตนและสวนสนามยุวกาชาดเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ด้านคุณภาพ - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสามารถใช้กิจกรรมยุวกาชาดในการพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-08-21)

50.00

21/08/2564 : สำนักการศึกษามีหนังสือที่ กท 0807/180 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เรื่อง โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แจ้งงดการจัดกิจกรรมโครงการฯ เนื่องจากป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-07-25)

50.00

25/07/2564 : อยู่ระหว่างชลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรค COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-06-21)

40.00

21/06/2564 : อยู่ระหว่างชลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรค COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2021-05-24)

37.00

24/05/2564 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา วางเเผนดำเนินการจัดกิจกรรมใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-18)

35.00

18/04/2564 : โรงเรียนวางแผนการจัดกิจกรรม โดยดำเนินการใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-26)

30.00

26/03/2564 : โรงเรียนวางแผนการจัดกิจกรรม โดยดำเนินการใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-25)

20.00

2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดวันดำเนินการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2021-01-26)

18.00

26/01/2564 : จัดเตรียมการฝึกซ้อม และประชุมเตรียมความพร้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-25)

15.00

25/12/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างมอบหมายโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมพิธี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

11/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว โรงเรียนดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

10/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
: มอบหมายโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมพิธีฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนร่วมฝึกซ้อมและเข้าร่วมพิธีฯ
:75%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3470

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3470

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-817

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **