ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสอนภาษาจีน : 50480000-3473

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางอัญชลี รังษีสุทธิรัตน์ โทร. 5529

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาได้ดำเนินโครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้ภาษาจีน เพื่อก้าวทันโลกสากลยุคปัจจุบัน สามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเองและประเทศ ประกอบกับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางของธุรกิจการค้า และภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อค้าขาย กรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดได้เรียนรู้ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศอีกหนึ่งภาษานอกจากภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง โดยจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินโครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

50480700/50480700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม ๒. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ - โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น เริ่มสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย เริ่มสอนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ด้านคุณภาพ - นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนาสามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้อย่างเหมาะสมและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-10)

100.00

10/09/2564 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา จำนวน 7 โรงเรียน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 1. โรงเรียนคลองต้นไทร สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 112 คน 2. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 373 คน 3. โรงเรียนคลองบางพรหม สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 137 คน 4. โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 121 คน 5. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,044 คน 6. โรงเรียนวัดปุรณาวาส สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 678 คน 7. โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,426 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-08-21)

75.00

โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-25)

70.00

25/07/2564 : ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนเตรียมจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดโรดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-21)

65.00

21/06/2564 : ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนเตรียมจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดโรดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และชลอการจัดการเรียนการสอนจากครูภาษาจีน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-24)

60.00

24/05/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการสอนภาษาจีน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เ ปีการศึกษา 2563 แล้ว อยู่ระหว่างจัดทำแผนเตรียมจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ต่อไป ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนครูภาษาจีนเดือน มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-25)

50.00

25/04/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการสอนภาษาจีน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-26)

40.00

26/03/2564 : ดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียน โรงเรียนในสังกัด จำนวน 7 โรงเรียนเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาจีน เดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-25)

35.00

2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...15. สำนักงานเขตทวีวัฒนาได้ดำเนินการคัดเลือกครูสอนภาษาต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยมีครูที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้สอนภาษาจีน จำนวน 8 ราย เริ่มสอนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนชั้น ป.4-ม.6 ตามตารางสอนที่จัดไว้ โดยจัดสอนให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา จำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนคลองต้นไทร สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 91 คน 2. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 400 คน 3. โรงเรียนคลองบางพรหม สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 131 คน 4. โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 123 คน 5. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 981 คน 6. โรงเรียนวัดปุรณาวาส สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 628 คน 7. โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,400 คน โรงเรียนในสังกัดดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูผู้สอนภาษาจีน (โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์)เดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-26)

30.00

26/01/2564 : สำนักงานเขตทวีวัฒนาได้ดำเนินการคัดเลือกครูสอนภาษาต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยมีครูที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้สอนภาษาจีน จำนวน 8 ราย เริ่มสอนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนชั้น ป.4-ม.6 ตามตารางสอนที่จัดไว้ โดยจัดสอนให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา จำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนคลองต้นไทร สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 91 คน 2. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 400 คน 3. โรงเรียนคลองบางพรหม สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 131 คน 4. โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 123 คน 5. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 981 คน 6. โรงเรียนวัดปุรณาวาส สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 628 คน 7. โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,400 คน โรงเรียนในสังกัดดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูผู้สอนภาษาจีน เดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-25)

25.00

25/12/2563 : 11/26/2020 : สำนักงานเขตทวีวัฒนาได้ดำเนินการคัดเลือกครูสอนภาษาต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยมีครูที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้สอนภาษาจีน จำนวน 8 ราย เริ่มสอนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนชั้น ป.4-ม.6 ตามตารางสอนที่จัดไว้ โดยจัดสอนให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา จำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนคลองต้นไทร สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 91 คน 2. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 400 คน 3. โรงเรียนคลองบางพรหม สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 131 คน 4. โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 123 คน 5. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 981 คน 6. โรงเรียนวัดปุรณาวาส สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 628 คน 7. โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,400 คน โรงเรียนในสังกัดดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูผู้สอนภาษาจีน เดือนพฤศจิกายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-26)

20.00

11/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติโครงการและเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว สำนักงานเขตทวีวัฒนาได้แต่งตั้งคณะกรรมการและดำเนินการคัดเลือกครูสอนภาษาต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยมีครูที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้สอนภาษาจีน จำนวน 8 ราย เริ่มสอนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนชั้น ป.4-ม.6 ตามตารางสอนที่จัดไว้ โดยจัดสอนให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา จำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนคลองต้นไทร สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 91 คน 2. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 400 คน 3. โรงเรียนคลองบางพรหม สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 131 คน 4. โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 123 คน 5. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 981 คน 6. โรงเรียนวัดปุรณาวาส สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 628 คน 7. โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,400 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

10/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดหาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการสอนภาษาจีน
:75%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3473

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3473

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-817

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **