ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน : 50480000-3474

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2564)

60

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60

นางอัญชลี รังษีสุทธิรัตน์ โทร. 5529

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดทั้ง ๔๓๘ โรงเรียน (๘๐ เครือข่าย) ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปี ด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูง จึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน และที่สำคัญคือคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดนโยบาย การพัฒนาคุณภาพทุกโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธ์ในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาด้วยระบบคุณภาพภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อการผดุงคุณภาพและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

50480700/50480700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน ๒. เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีเวทีแสดงผลงานวิชาการที่เกิดจากการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓. เพื่อคัดเลือกและประเมิน "ครูดีเด่น"

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องโรงเรียนในสังกัด ๗ โรงเรียน ด้านคุณภาพ ๑. เครือข่ายโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ ๒. เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานที่มีคุณภาพนำเสนอต่อสาธารณชน ๓. ครูดีเด่นมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-08-21)

60.00

21/08/2564 :สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีหนังสือที่ กท 8607/1348 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ได้เกิดการเเพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-25)

60.00

25/07/2564 : โรงเรียนเครือข่ายดำเนินการคัดเลือกครูดีเด่น 10 กลุ่มสาระ ส่งให้สำนักการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-21)

50.00

21/06/2564 : โรงเรียนเครือข่ายดำเนินการคัดเลือกครูดีเด่น 10 กลุ่มสาระ ส่งให้สำนักการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-05-24)

35.00

24/05/2564 : โรงเรียนวางแผนดำเนินการในปีการศึกษา 2564 โดยจะเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-04-18)

30.00

18/04/2564 : โรงเรียนวางแผนการจัดกิจกรรม โดยดำเนินการใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-26)

20.00

26/03/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างวางแผนการจัดกิจกรรมทางวิชาการโรงเรียนเครือข่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-25)

15.00

2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว จะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-01-26)

12.00

26/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด วางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-25)

10.00

อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-26)

7.00

11/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

10/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมวางแผนการดำเนินการแข่งขันและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เครือข่ายโรงเรียนจัดนิทรรศการวิชาการค้ดเลือกครูดีเด่น จัดการประกวดแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครและนักเรียน
:65%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3474

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3474

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-817

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **