ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ : 50480000-3475

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2564)

75

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 75

นางอัญชลี รังษีสุทธิรัตน์ โทร. 5529

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัดต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัยมีความรู้ คู่คุณธรรม ดังนั้น สำนักการศึกษาซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จึงสนับสนุนให้วัดในพื้นที่สำนักงานเขต ที่ยังไม่มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น โดยสำนักการศึกษาจะสนับสนุนเรื่องอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนินการ ในส่วนของสำนักงานเขตทวีวัฒนาจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน ๑ ศูนย์ ณ โรงเรียนวัดปุรณาวาส

50480700/50480700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และในโรงเรียนใกล้เคียงได้ใช้เวลาว่างในวันเสาร์-อาทิตย์ ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ ๑. สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 1 ศูนย์ ๒. นักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้ใช้เวลาว่างในวันเสาร์-อาทิตย์ ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้านคุณภาพ ๑. วัด โรงเรียน และชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ ๒. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-09-02)

75.00

02/09/2564 : สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีหนังสือที่ กท 8607/3691 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เเจ้งความประสงค์ให้สำนักการศึกษาขออนุมัติยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-08-21)

75.00

21/08/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสเตรียมการวางเเผนจัดการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-25)

75.00

25/07/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสดำเนินการวางเเผนจัดการสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-06-21)

55.00

21/06/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสเตรียมการวางเเผนจัดการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-24)

50.00

24/05/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้กับนักเรียนของปีการศึกษา 2563 ในเดือน มีนาคม - เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการวางเเผนจัดการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-25)

40.00

25/04/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาส วางแผนเตรียมจัดการสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียน ในปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-26)

30.00

26/03/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-25)

25.00

2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โรงเรียนวัดปุรณาวาสดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-26)

20.00

26/01/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้กันนักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-26)

15.00

26/12/2563 :โรงเรียนวัดปุรณาวาสได้ดำเนินการจัดสอนพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนในวันอาทิตย์ เพื่อนักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสามารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้ 17 ธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

11/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติโครงการและอนุมัติเงินงวดแล้ว โรงเรียนวัดปุรณาวาสได้ดำเนินการจัดแผนการสอนและประสานพระธรรมวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

10/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ติดต่อพระธรรมวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการสอน
:75%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3475

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3475

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-817

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **