ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖๔ : 50480000-3476

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางอัญชลี รังษีสุทธิรัตน์ โทร. 5529

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาได้น้อมนำพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งได้พระราชทานแนวปฎิบัติ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืชและรู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

50480700/50480700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.เพื่อสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๒.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนาได้รับงบประมาณสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสำหรับโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ จำนวน ๒ โรงเรียน ด้านคุณภาพ ๑.โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน มีวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสม ๒.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-05-24)

100.00

24/05/2564 : โรงเรียนคลองต้นไทรและโรงเรียนวัดปุรณาวาสได้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนของโรงเรียน เพื่อให้เห็นคุณค่าและการอนุรักษ์พรรณพืชโดยน้อมนำพระราชดำริของสมมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การปฏิบัติและเกิดประโยชน์อย่างยั้งยืนต่อไป โดยเบิกจ่ายงบประมาณ โรงเรียนละ 16,000 บาท เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-25)

60.00

25/04/2564 : โรงเรียนคลองต้นไทรและโรงเรียนวัดปุรณาวาสได้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนของโรงเรียน เพื่อให้เห็นคุณค่าและการอนุรักษ์พรรณพืชโดยน้อมนำพระราชดำริของสมมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การปฏิบัติและเกิดประโยชน์อย่างยั้งยืนต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-03-26)

55.00

26/03/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาส และโรงเรียนคลองต้นไทรจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-25)

50.00

2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดปุรณาวาสดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมการจัดโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-26)

20.00

26/01/2564 :โรงเรียนวัดปุรณาวาสและโรงเรียนคลองต้นไทรจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-26)

15.00

26/12/2563 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสและโรงเรียนคลองต้นไทรวางเเผนการทำกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

11/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วและจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนวัดปุรณาวาสและโรงเรียนคลองต้นไทรแล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

10/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปประเมินผลโครงการและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3476

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3476

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-817

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **