ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 50480000-3477

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางอัญชลี รังษีสุทธิรัตน์ โทร. 5529

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านการศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้น้อมรับกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการตัดสินใจในการเลือกอาหารที่เหมาะสม มีการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง จัดกิจกรรม ด้านการเกษตรเพื่อการเรียนรู้เน้นการทำเกษตรปลอดสารพิษและนำผลผลิตที่ได้เข้าโครงการอาหารกลางวัน มีความรู้ ส่งเสริมศักยภาพ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้จัดตั้งกิจกรรมสหกรณ์เพื่อการเรียนรู้แบบครบวงจร เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบสหกรณ์ อันเป็นรากฐานที่สำคัญในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม รู้จักการประหยัดและการออม ก่อให้เกิดทักษะชีวิตเพื่อวิถีชีวิตที่ดีอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง

50480700/50480700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนในโรงเรียนของตนเอง ๒. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมเรียนรู้ได้ถูกต้องตามแนวทางพระราชดำริ ๓. เพื่อให้บุคลากร ครูและผู้ปกิบัติงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และร่วมกันกำหนดแนวทงในการแก้ไขปัญหาและร่วมกันพัฒนากระบวนการทำงานโครงการตามแนวพระราชดำริฯ ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษานั้น

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนวัดปุรณาวาส ด้านคุณภาพ โรงเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-05-24)

100.00

24/05/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสดำเนินการจัดเพื่อจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรของของโรงเรียนโดยยึดแนวพระราชดำริฯ โดยให้ได้มีการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชและนำผลผลิตที่ได้มาจำหน่ายและเข้าโครงการอาหารกลางวัน โดยได้เบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 50,000 บาทเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-25)

60.00

25/04/2564 : โรงเรียนวัดปุรณาวาสดำเนินการจัดเพื่อจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรของของโรงเรียนโดยยึดแนวพระราชดำริฯ โดยให้ได้มีการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชและนำผลผลิตที่ได้มาจำหน่ายและเข้าโครงการอาหารกลางวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-03-26)

55.00

26/03/2564 : อยู่ระหว่างโรงเรียนวัดปุรณาวาสเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-25)

50.00

2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กฯ เพื่อจัดกิจกรรมโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-26)

20.00

26/01/2021 : คณะกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนวัดปุรณาวาสวางแผนการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-26)

15.00

26/12/2020 : คณะกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนวัดปุรณาวาสได้วางแผนในการนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนตามพระราชดำริในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

11/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วและจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเพื่อดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

10/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โรงเรียนจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
:85%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3477

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3477

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-817

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **